Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn.

Ban chỉ đạo cải cách hành chỉnh tỉnh Bắc Kạn được kiện toàn ngày 16/6/2017 trên cơ sở hợp nhất 2 Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và Ban chỉ đạo cải cách công vụ, công chức (Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn). Ngày 01 tháng 8 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn.Quy chế gồm có năm chương và 8 điều. Chương 1 là những quy định chung, gồm có 3 điều quy định về phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc hoạt động của Ban chỉ đạo; chương 2 phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; chương 3 quy định chế độ làm việc của Ban chỉ đạo và chương 4 tổ chức thực hiện.

          Chi tiết Quy chế tệp đính kèm (tải về)./.

Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: