Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 và Quyết định số 1120-QĐ/TU ngày 29/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền năm 2023, Quyết định số 1121-QĐ/TU ngày 29/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạm giao biên chế giáo viên năm học 2022-2023 và biên chế các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của tỉnh Bắc Kạn năm 2023, UBND tỉnh Bắc Kạn trình HĐND tỉnh Nghị quyết quyết định biên chế công chức, phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023, đã được thông qua tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Bắc Kạn ngày 23/10/2023

cụ thể:

 

Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) ngày 23/10/2023

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Kạn thứ 15, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết: (i) Quyết định 1.473 biên chế công chức, giảm 16 biên chế của 16 cơ quan, đơn vị theo lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của tỉnh; giữ nguyên số biên chế của 12 cơ quan, đơn vị. (ii) Phê duyệt biên chế viên chứctrongđơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên:8.962 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giảm 206 biên chếcủa 16 cơ quan, đơn vị theo lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của tỉnh; giữ nguyên số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của 09 cơ quan, đơn vị. (iii)Phê duyệt tạm thời 16 biên chế sự nghiệp mầm non, phổ thông công lập và 62 người làm việc trong các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ quy định về trách nhiện và thẩm quyền của UBND tỉnh thực hiện giao biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc quyết định biên chế công chức, phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 về việc giao biên chế công chức, tổng số người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023, cụ thể:

Giao tổng số biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh: 1.473 biên chế.

Giao tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập: 9.770 người, trong đó: (i) Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước: 8.962 người; (ii) Số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: 792 người; (iii) Tạm giao 16 biên chế sự nghiệp mầm non, phổ thông công lập (được bổ sung theo Quyết định số 36-QĐ/BTCTW ngày 28/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương).

Tạm giao 62 người làm việc trong các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Giao hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP: 401 chỉ tiêu, trong đó: (i) Hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước: 352 chỉ tiêu; (ii) Hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: 49 chỉ tiêu.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP theo quy định hiện hành. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí; thu hồi, điều chỉnh kinh phí (nếu có) theo số biên chế giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả biên chế được giao theo đúng quy định./.

(Nguồn: Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 23/10/2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn).


Tác giả:  Nguyễn Hà
Nguồn: