Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn.

      Để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

     Kế hoạch xác định yêu cầu: Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phải bảo đảm thực hiện theo đúng Đề án số 03-ĐA/TU và có sự giám sát của các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; sắp xếp lại tổ chức bộ máy với hình thức kiện toàn lại, thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị phải bảo đảm có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và phải xây dựng phương án sắp xếp nhân sự; bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của mô hình tổ chức đa ngành, đa lĩnh vực; công tác tinh giản biên chế phải thực hiện theo đúng quy định của các bộ, ngành, Trung ương; phải tiến hành đồng thời với sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp lý về chuyên môn, ngạch, chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính đồng thời gắn với việc xây dựng Đề án vị trí việc làm (điều chỉnh vị trí việc làm); kiên quyết đưa ra khỏi biên chế những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí, sắp xếp công tác khác. Đồng thời, Kế hoạch cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Nếu không hoàn thành kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định.

    Nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy và phương án sắp xếp, bố trí nhân sự sau sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế xem tại Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 10/8/2017 (đính kèm).

    Trên cơ sở Thông báo số 564-TB/TU ngày 27/7/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 27/7/2017 về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 3892/UBND-NC ngày 14/8/2017 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch 305/KH-UBND về sắp xếp bộ máy, trong đó yêu cầu:

    - Từ ngày 21/8/2017 đến 30/8/2017: Các cơ quan, đơn vị hoàn thiện Đề án kèm theo Tờ trình dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, đổi tên, cơ cấu tổ chức theo phân cấp của UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

    - Từ ngày 01/9/2017, các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức bộ máy đã được sắp xếp, kiện toàn theo Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021.

    Việc triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thể hiện sự quyết tâm của địa phương trong việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính chuyển từ quản lý thuần túy sang phục vụ, làm hài lòng người dân theo xu hướng hoạt động chuyên nghiệp, năng động, có tính thích ứng cao đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020./.

     Chi tiết nội dung Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 10/8/2017 (tải về)

Tác giả:  Nguyễn Thảo
Nguồn: 

Tin bài mới:


UBND tỉnh giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh hàng năm.(11/08/2017)

Đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ(10/08/2017)

Thông báo về việc cung cấp tin, bài trênTrang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn(09/08/2017)

UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn.(02/08/2017)

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/07/2016)

Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn trong các lĩnh vực: Hộ tịch; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Lý lịch tư pháp và Hòa giải cơ sở(12/07/2016)

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Công Thương(15/06/2016)

Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 và cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính(02/06/2016)

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ(26/05/2016)

Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn(24/05/2016)