Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sáng 04 tháng 8 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Sáng 04 tháng 8 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Chủ trì cuộc họp ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh. Dự họp có ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, Lãnh đạo phòng và công chức phòng chuyên môn trực tiếp tham mưu công tác CCHC của tỉnh tại các sở, ngành liên quan.

 

Quang cảnh cuộc họp sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

Tại cuộc họp lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022. Theo dự thảo báo cáo tại cuộc họp, trong 6 tháng đầu năm 2022 công tác CCHC của tỉnh được các cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ cả 6 lĩnh vực từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công đến xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Kết quả, trong 59 nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2022, có 05 nhiệm vụ đã hoàn thành, 45 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ triển khai cơ bản đúng tiến độ đề ra.

Cuộc họp được nghe báo cáo tham luận của Văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn về “Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Giải pháp thực hiện giải quyết “thủ tục hành chính không chờ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022, các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận, phát biểu đóng góp ý kiến về kết quả đã đạt được và những khó khăn, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất giải pháp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022.

Qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 và ý kiến thảo luận, phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, tại cuộc họp Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Nguyễn Đăng Bình ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC của tỉnh, theo đó chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo trong những tháng cuối năm tập trung chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị:

Thứ nhất, bám sát các nhiệm vụ CCHC đã đề trong kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh và các nội dung CCHC còn hạn chế đã được chỉ ra trong kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021, nâng cao Chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thứ hai, chú trọng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo quy trình, chất lượng về nội dung, đúng tiến độ quy định.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính về đất đai. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong việc thực hiện khai thác thông tin, nộp hồ sơ TTHC và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Thứ tư, tiếp tục rà soát sắp xếp bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định.

Thứ năm, thực hiện tốt cơ chế tài chính, nhất là giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Thứ sáu, đẩy mạnh việc thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương./.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Một số kết quả qua 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(04/04/2022)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022(27/12/2021)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (26/12/2021)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/12/2021)

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế.(19/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2021 - 2030 (10/11/2021)

Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII(15/10/2021)

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay(23/08/2021)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ(22/03/2021)

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh(01/02/2021)