Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn ban hành Đề án “Tăng cường trí thức trẻ có trình độ tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Ngân Sơn và Pác Nặm”

Để thực hiện chính sách tăng cường, thu hút trí thức trẻ về công tác tại các xã thuộc các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ; Quyết đinh số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020, ngày 10/7/2019 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường trí thức trẻ có trình độ tham gia tình nguyện công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Ngân Sơn và Pác Nặm”.

          Theo đó, mục tiêu của Đề án: Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ đối với hai huyện Pác Nặm và Ngân Sơn, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững; củng cố nâng cao năng lực của các tổ chức cơ sở Đảng, năng lực điều hành, hiệu quả công tác của Chính quyền, các tổ chức đoàn thể cơ sở ở hai huyện Pác Nặm và Ngân Sơn; tạo điều kiện cho các trí thức trẻ có cơ hội rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia tình nguyện.

          Về số lượng trí thức trẻ cần tăng cường, thu hút: Tổng số là 89 trí thức trẻ tình nguyện trong đó huyện Pác Nặm: 39 chỉ tiêu, gồm các vị trí: Văn hóa - xã hội: 07 người (04 người phụ trách Lao động - chính sách và 03 người phụ trách lĩnh vực Văn hóa - thông tin); Tư pháp - hộ tịch: 01 người; Tài chính - kế toán: 08 người; Địa chính - Nông nghiệp - xây dựng và Môi trường: 23 người (11 người phụ trách lĩnh vực Nông lâm và 12 người phụ trách lĩnh vực xây dựng).

          Huyện Ngân Sơn: 50 chỉ tiêu, gồm các vị trí: Văn hóa - xã hội: 10 người (phụ trách Lao động - chính sách); Tài chính - kế toán: 10 người; Địa chính - Nông nghiệp - xây dựng và Môi trường: 30 người (10 người phụ trách lĩnh vực Nông lâm, 10 người phụ trách lĩnh vực xây dựng và 10 người phụ trách quản lý đất đai).

          Về đối tượng tham gia Đề án là thanh niên tuổi đời không quá 30 tuổi tính đến thời điểm tuyển chọn, đã qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ (Nguồn tuyển: Tất cả các thí sinh đủ điều kiện trên phạm vi cả nước).

          Về tiêu chuẩn: Trí thức trẻ tham gia dự tuyển phải nắm được chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ đào tạo từ trung học chuyên nghiệp trở lên, ưu tiên những người nói, hiểu được tiếng dân tộc và hiểu được phong tục tập quán của đồng bào địa phương; có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao và một số tiêu chuẩn khác do UBND huyện phối hợp với Sở Nội vụ quy định thêm trong quá trình xét tuyển nhằm đảm bảo chất lượng nguồn trí thức trẻ đủ năng lực về địa phương tham gia tình nguyện.

          Về thời hạn tăng cường, thu hút: Từ ngày tuyển chọn cho đến hết năm 2020.

          Bên cạnh đó, Đề án cũng đã quy định rất cụ thể về chế độ, chính sách đối với trí thức trẻ trong thời gian tham gia tổ công tác và sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở tổ công tác cũng như việc xử lý vi phạm đối với các trường hợp tự ý nghỉ việc cũng như các trường hợp vi phạm khác.

          Để thực hiện tốt Đề án, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh phối hợp với UBND huyện Pác Nặm và Ngân Sơn tổ chức triển khai, tuyên truyền nội dung Đề án có hiệu quả; Sở Nội vụ: Thẩm định và cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo quy chế làm việc của đội ngũ trí thức trẻ tham gia tình nguyện công tác tại các xã nghèo do Ủy ban nhân dân các huyện Ngân Sơn và Pác Nặm trình; thẩm định kế hoạch tuyển chọn trí thức trẻ có nguyện vọng về công tác tại các xã thuộc huyện Pác Nặm và Ngân Sơn và cử công chức phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực Công tác thanh niên giám sát quá trình tuyển chọn; tổng hợp các vướng mắc phát sinh của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết…; Sở Tài chính chủ động chuẩn bị nguồn kinh phí để tham mưu cho UBND tỉnh cấp cho UBND huyện Pác Nặm, Ngân Sơn để chi trả chế độ cho đội ngũ trí thức trẻ về tham gia tình nguyện tại các xã.

          Riêng đối với UBND huyện Pác Nặm và Ngân Sơn UBND tỉnh giao:

          Thứ nhất, Xây dựng kế hoạch tuyển chọn trí thức trẻ (qua hình thức xét hồ sơ) có nguyện vọng về công tác tại các xã thuộc huyện Pác Nặm và Ngân Sơn trình Sở Nội vụ thẩm định (thời gian treo tuyển tối thiểu 15 ngày làm việc, thời gian xét tuyển không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày chốt hồ sơ). Trong quá trình thực hiện các bước trong tuyển chọn trí thức trẻ phải có sự giám sát của Sở Nội vụ.

Thứ hai, Sau khi tuyển chọn được đội ngũ trí thức trẻ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm và Ngân Sơn phải có văn bản ủy quyền ký hợp đồng lao động cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã.

Thứ ba, Xây dựng quy chế làm việc của đội ngũ trí thức trẻ tham gia tình nguyện công tác tại các xã nghèo. (Thời hạn ban hành: Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày có quyết định trúng tuyển của Ủy ban nhân dân huyện)

Thứ tư, đối với các trí thức trẻ hiện đang tham gia tình nguyện tại huyện Pác Nặm theo theo Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 06/10/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn được tiếp tục làm việc cho đến hết thời hạn hợp đồng. Sau khi các trường hợp này hết hạn hợp đồng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm xem xét gia hạn hợp đồng theo đề xuất của Ủy ban nhân dân xã. (trong trường hợp UBND xã không đề xuất thì tổ chức tuyển chọn đối tượng khác theo quy định)                                                                                

          Thứ năm, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nơi ở và làm việc, phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và trí thức trẻ tình nguyện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, thăm nắm tình hình đội ngũ trí thức trẻ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng 1 lần qua Sở Nội vụ.

Về thời gian thực hiện Đề án: Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường trí thức trẻ có trình độ tham gia tình nguyện công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Ngân Sơn và Pác Nặm” kể từ ngày Đề án được ban hành đến hết năm 2020; kinh phí thực hiện Đề án được cấp từ nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: