Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn chỉ đạo thực hiện nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (viết tắt là PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Mục tiêu của PAPI là hướng tới cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của nhân dân.

 

Lấy ý kiến về Đề án tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn

Theo kết quả công bố Chỉ số PAPI năm 2017 do Trung tâm Nghiên cứu phát triển, Hỗ trợ cộng đồng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam công bố, tỉnh Bắc Kạn đứng ở nhóm thấp nhất.

Với kết quả hạn chế trên, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bắc Kạn phải có những giải pháp cụ thể, thiết thực hơn để khắc phục và nâng cao Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.

Theo đó, ngày 20/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 4495/UBND - NCKSTT về chấn chỉnh thực hiện Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018.

Tại văn bản trên, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, như nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo của người dân. Đẩy mạnh việc tham gia của người dân về các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Kiểm soát chặt chẽ việc phòng, chống tham nhũng tại đơn vị; ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn vòi vĩnh, nhận lót tay khi giải quyết công việc cho người dân, tổ chức; thực hiện công bằng trong tuyển dụng công chức, viên chức. Tiếp tục rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực chuyên môn của đơn vị; đẩy mạnh việc giải quyết các hồ sơ TTHC đúng thời gian quy định; niêm yết công khai, minh bạch đầy đủ các loại phí, lệ phí liên quan đến người dân, doanh nghiệp; cử công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt để tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.

Ngoài ra, yêu cầu một số đơn vị, như Sở Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC lĩnh vực đất đai; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai đẩy mạnh việc giải quyết các hồ sơ TTHC về đất đai kịp thời, đúng thời gian quy định. Phối hợp với cấp huyện, cấp xã công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá bồi thường thu hồi đất.

Sở Y tế, có các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập tuyến huyện. Đầu tư nâng cấp một số trang thiết bị hiện đại cho các bệnh viện để phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghệp của đội ngũ y, bác sỹ.

Sở Giáo dục và Đào tạo, có các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về năng lực, kỹ năng giảng dạy và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Công an tỉnh, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; quan tâm xây dựng, củng cố các tổ chức nòng cốt làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; phát huy hiệu quả các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở khu dân cư..., không để phát sinh diễn biến phức tạp hoặc tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự tại địa phương; giải quyết kịp thời các TTHC liên quan tới tổ chức và cá nhân, nhất là TTHC cấp giấy chứng minh thư nhân dân và phối hợp tốt với các cơ quan trong việc giải quyết các TTHC liên thông.

Bảo hiểm xã hội tỉnh, tăng cường tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để góp phần tăng thêm tỷ lệ người tham gia, giải quyết kịp thời các TTHC liên quan tới tổ chức và cá nhân, nhất là TTHC cấp thẻ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, phối hợp tốt với các cơ quan trong việc giải quyết các TTHC liên thông.

UBND các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo các đơn vị cấp xã trực thuộc đẩy mạnh việc tham gia của người dân ở cấp cơ sở về các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đối với ba lĩnh vực là: công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo; công khai, minh bạch ngân sách cấp xã; công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá bồi thường thu hồi đất. Giữ vững an ninh trật tự tại khu dân cư.

UBND tỉnh, giao Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh sẽ góp phần cải thiện Chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo./.

Nguồn: theo Văn bản số 4495/UBND - NCKSTTHC ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Tác giả:  L.T
Nguồn: