Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020

Giảm nghèo bền vững là mục tiêu ưu tiên trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn. Trong những năm qua, với sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, các địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả nhất định; các mục tiêu, chỉ tiêu chính cơ bản đạt theo kế hoạch đã đề ra.

          Để đạt mục tiêu đề ra trong công tác giảm nghèo, tỉnh Bắc Kạn đã tích triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo như chính sách tín dụng, dạy nghề, xuất khẩu lao động, chính sách về y tế; giáo dục; hỗ trợ về tiền điện, nhà ở, trợ giúp pháp lý, văn hóa thông tin... Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho hộ nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, nhất là Chương trình 30a, 135, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo sự chuyển biến về kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế được đưa vào sản xuất, vấn đề giải quyết việc làm được quan tâm, qua đó góp phần tăng thu nhập từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm từng năm. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 của UBND tỉnh (tại Quyết định số 219 /QĐ-UBND ngày 12/02/2019) thì năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,65% so với năm 2017, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra (mục tiêu là giảm từ 2 - 2,5%). Tổng số hộ nghèo hiện nay toàn tỉnh là 17.435/79.677 hộ (chiếm tỉ lệ 21,8%), số hộ cận nghèo là 9.41579.677 hộ (chiếm tỉ lệ 11,8%).


Trồng rừng là một trong những mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tại tỉnh Bắc Kạn

Để tiếp tục thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, ngày 17/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện và chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ về quản lý chương trình; triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững hằng năm đúng quy định; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Chăn nuôi gia súc - mô hình kinh tế có hiệu quả

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đến đông đảo cán bộ, người dân để nắm vững mục tiêu, ý nghĩa công tác giảm nghèo bền vững; nâng cao trách nhiệm thực hiện Chương trình của các ngành, cán bộ làm công tác giảm nghèo; ý thức vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn, của Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

          Trong những năm qua, từ sự trợ giúp của nhà nước, nhiều hộ nghèo đã vươn lên phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Có thể nói, chính sách giảm nghèo của tỉnh đã giúp người nghèo, cận nghèo trên địa bàn từng bước cải thiện điều kiện sống, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo cho bà con. Kết quả này góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trên từng địa bàn thôn, bản, xã, góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới ở những vùng đặc biệt khó khăn, từng bước hoàn thành mục tiêu chung trong những năm tiếp theo là tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, hạn chế tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, dân tộc và nhóm dân cư trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/08/2019)

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh(01/08/2019)

Bắc Kạn ban hành Đề án “Tăng cường trí thức trẻ có trình độ tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Ngân Sơn và Pác Nặm”(31/07/2019)

Tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Ngân Sơn (31/07/2019)

Nghị quyết HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất(31/07/2019)

Bắc Kạn quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/07/2019)

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định (23/07/2019)

Sở Nội vụ triển khai Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019(10/07/2019)

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019 cho công chức các xã, phường, thị trấn (28/06/2019)

Bắc Kạn tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2019(28/06/2019)