Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trên cơ sở các quy định về đầu tư công, trong năm 2017 và 2018 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). Việc phân bổ vốn đã bảo đảm tính công khai, minh bạch trong phân bổ vốn; khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; tạo sự chủ động cho các địa phương, các đơn vị trong việc cân đối nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở các quy định về đầu tư công, trong năm 2017 và 2018 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). Việc phân bổ vốn đã bảo đảm tính công khai, minh bạch trong phân bổ vốn; khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; tạo sự chủ động cho các địa phương, các đơn vị trong việc cân đối nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, có một số dự án không có nhu cầu sử dụng hết số kế hoạch vốn được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn do một số nguyên nhân như: Tại thời điểm giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự án chưa thực hiện quyết toán, số kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn được giao trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án, dự án được Kiểm toán Nhà nước yêu cầu giảm trừ; dự án đã quyết toán, giá trị quyết toán thấp hơn tổng mức đầu tư dự án; một số dự án chỉ thực hiện đến điểm dừng kĩ thuật, thực hiện cắt giảm quy mô thực hiện... Bên cạnh đó, phát sinh nhiệm vụ cần bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện như: Lập quy hoạch tỉnh; bổ sung vốn cho một số dự án không thuộc đối tượng tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư, trả nợ quyết toán; bổ sung vốn đối ứng ODA... Vì vậy, ngày 17/4/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 11 đã thông qua Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương).

Theo đó, tổng giá trị điều chỉnh là 59.227 triệu đồng, trong đó giảm kế hoạch vốn 77 công trình, dự án: 59.227 triệu đồng, cụ thể: các dự án thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ - thông tin - truyền thông giảm 805 triệu đồng; các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo giảm 7.808 triệu đồng; các dự án thuộc vốn phân cấp tỉnh điều hành là 50.614 triệu đồng, cùng với đó tăng kế hoạch vốn 31 công trình, dự án là 59.227 triệu đồng.


Trụ sở làm việc của Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân

xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn

Về phân bổ vốn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 197.461 triệu đồng, trong đó vốn lập quy hoạch tỉnh: 16.300 triệu đồng; kinh phí thực hiện Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020: 3.825 triệu đồng; lĩnh vực khoa học - công nghệ: 836 triệu đồng; lĩnh vực giáo dục - đào tạo: 12.075 triệu đồng; vốn tỉnh điều hành (phân cấp theo tỷ lệ quy định): 115.097 triệu đồng, trong đó phân bổ vốn cho 13 công trình, dự án với tổng kinh phí 66.121 triệu đồng và dự phòng vốn đầu tư là 48.976 triệu đồng; vốn cấp huyện điều hành (phân cấp theo tỷ lệ quy định): 49.328 triệu đồng, trong đó: Thành phố Bắc Kạn 8.952 triệu đồng; huyện Pác Nặm 5.575 triệu đồng; huyện Ba Bể 5.336 triệu đồng; huyện Ngân Sơn 5.238 triệu đồng; huyện Bạch Thông 4.770 triệu đồng; huyện Chợ Đồn 8.477 triệu đồng; huyện Chợ Mới 4.959 triệu đồng; huyện Na Rì 6.021 triệu đồng.

Về bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 82.458 triệu đồng (từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2018 là 56.500 triệu đồng; nguồn tiết kiệm chi ngân sách năm 2019 là 8.000 triệu đồng; nguồn tiết kiệm 2% chi thường xuyên năm 2019 là 4.658 triệu đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018 và 2019 là 13.300 triệu đồng) để đầu tư xây dựng trụ sở xã, xây dựng nông thôn mới và các dự án cấp bách khác khi có đủ điều kiện.

Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương) đã xác định phương án phân bổ thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27/4/2019, UBND tỉnh được giao tổ chức thực hiện./.

Tác giả:  Doanh Phượng
Nguồn: