Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nội vụ.

Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC tại các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá tiến độ, chất lượng giải quyết TTHC hướng đến sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

Với mục đích lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cơ quan nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 phê duyệt 81 quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp tỉnh, 35 quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp huyện và 15 quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp xã thuộc lĩnh vực nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

 

Sở Nội vụ Bắc Kạn ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong giải quyết TTHC

Nội dung Quyết định xác định cụ thể nội dung từng công đoạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của từng cá nhân ngay từ bước nhận hồ sơ đầu vào tại Bộ phận Một cửa cho đến các bước phân công xử lý chi tiết trong nội bộ từng phòng, ban chủ trì giải quyết TTHC, kể cả cơ quan, đơn vị có liên quan trong phối hợp giải quyết TTHC. Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Quyết định trên, việc giải quyết TTHC lĩnh vực nội vụ của cấp huyện, cấp xã được thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh. Theo Quyết định, TTHC có quy trình giải quyết nội bộ ít nhất là 02 bước và nhiều nhất là 18 bước.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký và giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh theo quy định.

Quyết định trên được xây dựng đúng theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi trong thiết lập quy trình điện tử và việc kiểm tra, theo dõi, giám sát đánh giá việc giải quyết TTHC của lãnh đạo các cơ quan cấp trên cũng như người dân, doanh nghiệp khi tham gia thực hiện TTHC tại cơ quan nhà nước các cấp thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Tác giả:  L.T
Nguồn: