Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

            Trên cơ sở các quy định tại Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

            Để đảm bảo thống nhất một giá dịch vụ chung cho tất cả các đối tượng nhằm tạo sự bình đẳng về giá giữa khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh không có thẻ BHYT và người có thẻ BHYT trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và là động lực để khuyến khích người dân chủ động tham gia BHYT, từ đó sớm tiến tới và hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; ngày 17/7/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 12 đã thông qua Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

            Theo đó, phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; đối tượng áp dụng gồm: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; người bệnh chưa tham gia Bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

 

Hình ảnh: Bác sỹ đang siêu âm cho bệnh nhân, tại Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn

         Về giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh gồm có: Giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; giá dịch vụ ngày giường bệnh điều trị; giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các bệnh viện và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp như: Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện/thành phố thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: Áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: Áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV; Trạm y tế xã, phường, thị trấn thì mức giá khám bệnh: Áp dụng mức giá của trạm y tế xã; mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các bệnh viện; đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: Áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

          Với mức giá mới này sẽ tạo được sự thống nhất về giá dịch vụ y tế giữa người có thẻ BHYT và người không có thẻ BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn. Hơn nữa, khi áp dụng mức giá dịch vụ này sẽ là động lực để khuyến khích người dân chủ động tham gia BHYT, từ đó góp phần đạt mục tiêu BHYT toàn dân của tỉnh Bắc Kạn vào năm 2020 (hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng 4% dân số chưa tham gia mua thẻ BHYT). Bên cạnh đó với mức giá này các cơ sở khám chữa bệnh mới có thể cân đối được giữa thu và chi khi triển khai dịch vụ kỹ thuật tại các đơn vị.

Tác giả:  D.P
Nguồn: