Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao chỉ số PAPI cấp tỉnh năm 2019

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

Năm 2018, Chỉ số PAPI của tỉnh Bắc Kạn đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 32 bậc so với năm 2017 và nằm trong nhóm trung bình cao. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và nâng cao Chỉ số PAPI năm 2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Yêu cầu đặt ra là việc thực hiện Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI phải gắn với thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh. Đồng thời, gắn với việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) cấp tỉnh.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Chính vì vậy các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị hành chính công trên 08 chỉ số nội dung, gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.

Để tổ chức triển khai có hiệu quả mục tiêu Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn cần tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách liên quan đến người dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị; tăng cường thực hiện đối thoại trực tiếp với người dân, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn các hành vi nhận tiền ngoài quy định khi thực hiện nhiệm vụ, ngăn chặn cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi qua các hành vi vòi vĩnh khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, không sử dụng công quỹ vào mục đích cá nhân;…. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn trả lời ý kiến công dân

(Ảnh nguồn UBND thành phố )

Đồng thời thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy định TTHC thuộc phạm vi quản lý; kiến nghị cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết. Thường xuyên rà soát, thồng kê trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC kịp thời, đầy đủ khi có thay đổi của trung ương; cập nhật, công khai kịp thời, đầy đủ các quy định về TTHC tại Bộ phận Một cửa và trên trang thông tin điện tử của đơn vị; giải quyết TTHC đúng thời gian, quy trình theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; thường xuyên rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC; cập nhật đầy đủ, kịp thời và niêm yết công khai, minh bạch TTHC, các loại phí, lệ phí thực hiện TTHC đúng quy định; cập nhật công khai đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử tỉnh các quy định TTHC về cơ chế chính sách liên quan đến người dân. Tuyên truyền vận động người dân kết nối mạng INTERNET để tra cứu thông tin, thực hiện TTHC và cập nhật các tin tức, thông tin trong nước, trong tỉnh..

Bên cạnh đó, các đơn vị cần ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, giáo dục đến người dân về bảo vệ môi trường để người dân biết thực hiện và giám sát.

Với quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tất cả các cấp, các ngành tỉnh Bắc Kạn đã và đang quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: