Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ: Hội nghị về công tác cán bộ

Thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 30/5/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; căn cứ Văn bản số 39-TB/TBNS ngày 31/7/2020 của Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 179-NQ/BCSĐ ngày 03/8/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về công tác cán bộ của Bộ, sáng ngày 11/8, tại trụ sở Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với đồng chí Nguyễn Trọng Thừa và đồng chí Triệu Văn Cường; giới thiệu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ,

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường; đồng chí Ngô Minh Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Cao Anh Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hà Chí Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng các đoàn thể của Bộ: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

 

Hội nghị đã tiến hành các quy trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại đối với Thứ trưởng Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa và giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên tinh thần xây dựng, khách quan, công tâm, trong sáng, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tác giả: 
Nguồn:  moha.gov.vn