Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sáng 19 tháng 7 năm 2023, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ năm sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2023

Chủ trì phiên họp Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Minh Chính; đồng chủ trì có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phát biểu khai mạc  phiên họp thứ năm của BCĐ CCHC của Chính phủ

Dự phiên họp tại đầu cầu Chính phủ có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân; Hội doanh nghiệp Việt Nam. Tại đầu cầu các địa phương có Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh, thành phố.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo và công chức phòng chuyên môn trực tiếp tham mưu thực hiện công tác CCHC của tỉnh thuộc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ nhẫn mạnh CCHC, tăng cường phân cấp phân quyền, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả tiếp tục được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, đặc biệt là nhân dân, đây cũng là một trong những trọng tâm đột phá, chiến lược trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cải cách hành chính có sáu nội dung cơ bản, để thực hiện tốt cả sáu nội dung cần ghi nhớ “Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân” do vậy trong thực hiện CCHC việc có lợi cho người dân cần phải làm, việc có hại cho dân cần phải tránh. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung nghiên cứu thảo luận tháo gỡ những khó khăn, hạn chế 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp, tạo đột phá trong thực hiện CCHC 6 tháng cuối năm 2023.

Phiên họp được nghe Bộ Trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ báo cáo tóm tắt công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Phiên họp còn được nghe báo cáo tham luận của một số bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện thực chất, có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; các bộ, ngành ban hành 178 văn bản; các địa phương ban hành 2054 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC trên từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Kế hoạch CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ đã đề ra 845 nhiệm vụ; UBND các tỉnh, thành phố đề ra 3003 nhiệm vụ, theo đó tính đến ngày 21/6/2023 các bộ, ngành Trung ương đã hoàn thành 296 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 35,03% so với kế hoạch và UBND các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 1384 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 46,09% so với kế hoạch đề ra.

Chủ trì phiên họp tại đầu cầu tỉnh Bắc Kạn ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh

Về cải cách thể chế: Các bộ, ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 11 Luật, Nghị quyết. Bộ Tư pháp đã thẩm định đối với 13 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và 71 dự án, dự thảo VBQPPL. Các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền hơn 160 thông tư và tham mưu, trình Chính phủ ban hành 44 nghị định. Hội đồng nhân dân và UBND cấp tỉnh đã ban hành khoảng hơn 1600 VBQPPL để điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế - xã hội mới phát sinh, trong số đó, có nhiều văn bản liên quan đến CCHC.

Về cải cách thủ tục hành chính: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 47 quy định kinh doanh (QĐKD) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công an tại 10 văn bản QPPL; các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành 16 văn bản QPPL để cắt giảm, đơn giản hóa 163 QĐKD; đã sửa đổi, hoàn thiện 02 văn bản QPPL để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa 74 QĐKD.

Có 10/22 bộ, ngành ban hành quyết định công bố danh mục TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, với 356 TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và 397 TTHC nội bộ thực hiện trong bộ, cơ quan; có 08/63 địa phương ban hành quyết định công bố danh mục TTHC nội bộ.

Chính phủ đã ban hành 01 VBQPPL để thực thi phương án phân cấp 05 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; từ năm 2022 đến nay, các bộ, ngành đã sửa đổi 16 văn bản QPPL để thực thi phương án phân cấp 86/699 TTHC theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đạt 12,3%; còn 613 phương án phân cấp đang được các bộ, ngành thực thi.

Các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành 1625 quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý; riêng trong quý II/2023 các bộ, ngành, địa phương ban hành 1.129 quyết định công bố 14.716 TTHC, danh mục TTHC để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đã công khai 11.581 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, trong đó riêng các bộ, ngành ban hành 38 quyết định công bố 377 TTHC, công khai 335 TTHC. So với Quý I/2023, số lượng quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC của các bộ, ngành, địa phương tăng 468 quyết định, trong đó có 466 quyết định công bố là của các địa phương.

Về giải quyết TTHC, trong quý II/2023, các cơ quan hành chính trên địa bàn cả nước đã tiếp nhận tổng số 84.547.844 hồ sơ, trong đó, tiếp nhận trực tuyến 45.111.888 hồ sơ, đạt 53,36% (giảm 3,16% so với Quý I/2023); đã xem xét, giải quyết 82.458.614 hồ sơ, đạt 97,53%, trong đó giải quyết trước và đúng hạn 81.149.720 hồ sơ, đạt 98,41% (tăng 0,38% so với Quý I/2023).

Về cải cách tổ chức bộ máy: Đã có 26 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, cơ quan được ban hành; qua đó, có 18 bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ đối với 127 người, trong đó công chức 12 người. Có 04/20 bộ ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và 05/15 bộ ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên ngành.

Về cải cách chế độ công vụ: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành theo thẩm quyền 03 thông tư về lĩnh vực chuyên môn quản lý. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo Bộ Nội vụ có những tham mưu, giải pháp cụ thể để thực hiện chủ trương của Đảng, kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Tích cực hoàn thiện để đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, ĐVSNCL, đảm bảo đồng bộ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, dân cư…

Về cải cách tài chính công: Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 01 dự án Luật, 02 nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 10 nghị định, 03 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 39 thông tư trong lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách nhà nước. Trong đó, có một số văn bản quan trọng góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh CCHC.

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 5/4/2023 về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Tổng số giao dịch thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) trong 06 tháng đầu năm 2023 đạt 276.938.860 giao dịch. Hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với 23 bộ, ngành và60địa phương; kết nối Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến với 41 địa phương. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 13 đơn vị bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương để khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý và giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; trên toàn quốc đã có 11 địa phương triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch đã có 35.898.836 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có 8.696.362 trẻ em được cấp Số định danh cá nhân theo quy định, 4.905.771 hồ sơ khai sinh có số định danh cá nhân được chuyển sang hệ thống của BHXH; 8.810.207 dữ liệu đăng ký kết hôn; 5.441.461 dữ liệu đăng ký khai tử và 9.718.669 dữ liệu khác. Đã hoàn thành kết nối, liên thông dữ liệu đất đai của 52/63 địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu đất đai cấp địa phương với nền tảng NDXP, Trung tâm điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cho các bộ ngành, địa phương.

Các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm việc của cơ quan nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2023 có khoảng 3,6 triệu văn bản điện tử, gửi, nhận qua Trục, gấp 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ đã phục vụ 75 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và thực hiện xử lý 1.670 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế hơn 575 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy).

Các hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp được quan tâm, thúc đẩy thực hiện với trọng tâm là đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm Cổng dịch vụ công quốc gia đã có hơn 3,6 triệu tài khoản đăng ký; hơn 55,98 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 7,88 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 9,75 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 6,8 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 2,39 nghìn tỷ đồng.

Có 32,05% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 67,32% hồ sơ TTHC được số hóa; hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, 10/28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, cung cấp hơn 4.400 DVCTT; có hơn 7,77 triệu tài khoản (tăng hơn 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái); hơn 212 triệu hồ sơ đồng bộ (tăng hơn 1,76 lần so với cùng kỳ năm ngoái); hơn 17,49 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái); 17,72 triệu hồ sơ trực tuyến (tăng hơn 4,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái); hơn 10,98 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 6,056 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái); hơn 315 nghìn cuộc gọi tới tổng đài.

Báo cáo tham luận của bộ, ngành Trung ương và địa phương đánh giá kết quả đạt được, khó khăn hạn chế trong thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị; qua đó một số địa phương đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về một số nội dung cần có các quy định, hướng dẫn của Trung ương để tháo gỡ những vướng mắc, bất cập hiên nay.

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cương quyết loại bỏ những TTHC còn rườm rà, những gì pháp luật không cấm phải để người dân, doanh nghiệp làm, đồng thời phải khuyến khích người dân, doanh nghiệp sáng tạo vì lợi ích chung, không được ban hành thêm các văn bản làm cản trở, phiền hà làm tăng thêm chi phí tuân thủ và dễ phát sinh tiêu cực.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới cần ưu tiên rà soát lại các VBQPPL, các TTHC của các cấp để tạo điều kiện thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; rà soát lại chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để loại bỏ những cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong công việc, khen thưởng, khuyến khích khịp thời cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong công việc. Đặc biệt tập trung thực hiện CCHC vào ba động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay, đó là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu./.

Tác giả:  Lý Thị Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023(10/07/2023)

Công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh năm 2022(30/09/2022)

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân(30/08/2022)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022(04/08/2022)

Một số kết quả qua 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(04/04/2022)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022(27/12/2021)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (26/12/2021)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/12/2021)

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế.(19/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2021 - 2030 (10/11/2021)