Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 30/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

          Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư: Cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễm nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức, viên chức thực hiện quy trình để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát, thanh tra việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

        Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2019 và Quyết định số 81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Tác giả:  D.P
Nguồn: