Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nội vụ hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là người trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Kết quả kinh tế - xã hội phát triển, an ninh đảm bảo hay không là nhờ sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ này.

 

Những người không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân

Từ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, ngày 24/4/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Để Nghị định số 34/2019/NĐ-CP đi vào thực hiện, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Theo Thông tư trên, tiêu chuẩn của công chức cấp xã phải đủ 18 tuổi trở lên; trình độ giáo dục phổ thông tốt nghiệp trung học phổ thông; trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã. Đối với công chức làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trong từng kỳ tuyển dụng.

 

Quang cảnh hội nghị tập huấn bồi dưỡng công chức cấp xã

Số lượng công chức cấp xã, mỗi chức danh công chức cấp xã được bố trí từ 01 người trở lên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc bố trí tăng thêm người ở một số chức danh công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, phường, thị trấn nhưng không vượt quá tổng số cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Việc xếp lương được quy định là cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch nhân viên (áp dụng công chức loại B); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng xếp lương theo ngạch cán sự (áp dụng công chức loại A0); tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại học trở lên xếp lương theo ngạch chuyên viên (áp dụng công chức loại A1) theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Về kiêm nhiệm chức danh, cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã khi cán bộ cấp xã đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh công chức cấp xã theo quy định. Cán bộ cấp xã đang xếp lương theo bảng lương chức vụ mà kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 của chức vụ kiêm nhiệm và đang xếp lương như công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo mà kiêm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính đang xếp cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ kiêm nhiệm; cán bộ cấp xã mà kiêm nhiệm chức danh công chức cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính đang xếp của cán bộ cấp xã được bố trí kiêm nhiệm. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP; quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh; quy định mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, việc chi trả phụ cấp do ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Thông tư còn quy định giải quyết chính sách đối với số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do đã bố trí vượt quá quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và dôi dư do không đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết tinh giản biên chế, thôi việc theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ; điều chuyển, bổ sung cho các đơn vị xã thuộc địa bàn cấp huyện hoặc ở địa bàn cấp huyện khác thuộc tỉnh hoặc chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Căn cứ quy định tại Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ và khả năng ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2019. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư số 13/2019/TT-BNV, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố sẽ được nâng cao đáp ứng công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Bộ máy những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được sắp xếp tinh gon, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019(27/12/2019)

Bắc Kạn quy định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/12/2019)

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn(04/11/2019)

Bắc Kạn tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” năm 2019.(11/09/2019)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.(02/09/2019)

Trí tuệ nhân tạo là công cụ giải các ‘bài toán cuộc sống’(16/08/2019)

Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp tại Bộ Nội vụ(15/08/2019)

Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng thể chế pháp luật, phải theo sát đến cùng(15/08/2019)

Ban Bí thư: Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới(14/08/2019)

Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 (01/08/2019)