Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019

Sáng ngày 27/12/2019, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Dự và chỉ đạo Hội nghị Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, Ông Lý Thái Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự Hội nghị có Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện. Trong năm 2019, thực hiện các Kết luận, Nghị quyết, Quyết định của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa các chủ trương chính sách và xây dựng, hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và nhiều chính sách liên quan đến công tác tổ chức cán bộ để toàn ngành Nội vụ tích cực triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ, kế hoạch được giao.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ.

Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo tại Hội nghị tổng kết ngành nội vụ

Theo Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành nội vụ ngày 27/12/2019, trong năm 2019 công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về lĩnh vực nội vụ được Bộ Nội vụ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện. Trong năm, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng 03 dự án Luật (Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Thanh niên (sửa đổi)) trình Quốc hội thông qua 02 dự án luật; xem xét, cho ý kiến 01 dự án Luật; 01 Nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại các quận, thị xã của TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Việc đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương trong năm 2019 đạt được kết quả tích cực, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị; chính sách tinh giản biên chế bước đầu góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm nguồn chi trả ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông hoạt động hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu tiến độ đề ra; đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, phù hợp với các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng.

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ngày càng được đảm bảo tạo dư luận tích cực trong xã hội, củng cố niềm tin của các tổ chức tôn giáo đối với chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước; các nội dung công tác đối ngoại và đấu tranh ngoại giao liên quan đến tôn giáo và nhân quyền được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng nguyên tắc.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời; công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn ở một số địa phương thực hiện thí điểm chưa được thực hiện đồng bộ, thống nhất; cơ cấu lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện ở một số địa phương còn chưa hợp lý; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn vướng mắc bất cập chưa được hướng dẫn cụ thể, kịp thời; giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn khó khăn, chưa có chính sách quy định cụ thể dẫn tới khó triển khai thực hiện trong thực tiễn; một số cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vẫn còn có những biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, đánh giá cao kết quả ngành nội vụ trong năm 2019 và chỉ đạo ngành nội vụ trong năm 2020 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, như: tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, trong các lĩnh vực Nội vụ được phân công; đẩy mạnh triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị các cấp để sắp xếp phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bắc Kạn quy định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/12/2019)

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn(04/11/2019)

Bắc Kạn tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” năm 2019.(11/09/2019)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.(02/09/2019)

Trí tuệ nhân tạo là công cụ giải các ‘bài toán cuộc sống’(16/08/2019)

Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp tại Bộ Nội vụ(15/08/2019)

Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng thể chế pháp luật, phải theo sát đến cùng(15/08/2019)

Ban Bí thư: Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới(14/08/2019)

Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 (01/08/2019)

Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/08/2019)