Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp, đối tượng được hưởng chính sách nội trú khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm: người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật; người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

  

Sinh viên tại Trường Cao đẳng nghề Bắc Kạn

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn đang thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg. Theo đó, trong 3 năm (2016, 2017, 2018), đã có 707 lượt học sinh, sinh viên của Trường được hưởng chính sách nội trú với tổng số tiền 6.849 triệu đồng từ ngân sách Trung ương, trong đó: năm 2016 có 113 học sinh, sinh viên với số tiền 632 triệu đồng; năm 2017 có 242 học sinh, sinh viên với số tiền 2.409 triệu đồng, năm 2018 có 352 học sinh sinh viên với số tiền 3.808 triệu đồng.

Thời điểm tháng 10/2018, có tổng số 751 học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường, trong đó: số học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg chiếm 48,3%; số học sinh, sinh viên hưởng chính sách trợ cấp xã hội theo Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường công lập là 32,4%; số còn lại là học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số và người dân tộc Kinh không nằm trong diện được hưởng các chính sách hỗ trợ trên là 19,3%.

Như vậy, số học sinh, sinh viên đề nghị được hưởng chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh là 51,7% (gồm số học sinh, sinh viên hưởng chính sách trợ cấp xã hội theo Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg và học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số, người dân tộc Kinh). Dự kiến mỗi năm có 380 học sinh, sinh viên thụ hưởng chính sách; số kinh phí chi trả là 2.038.320.000 đồng.

Để đảm bảo cho các học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh không phân biệt nội trú, ngoại trú và thành phần dân tộc được hưởng các chính sách hỗ trợ học nghề, góp phần đẩy mạnh và thu hút số học sinh, sinh viên học nghề trên địa bàn tỉnh. Ngày 17/4/2019 Hi đồng nhân dân tnh đã ban hành Ngh quyết số 02/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với mức hỗ trợ như sau:

1. Quy định chính sách hỗ trợ học bổng học nghề cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn khi tham gia đào tạo các ngành nghề thuộc danh mục do Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thuộc diện Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu hàng năm.

2. Đối tượng áp dụng là học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và không thuộc đối tượng được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Hỗ trợ học bổng chính sách và hưởng 30% mức tiền lương cơ sở/tháng/người.

4. Nguyên tắc hỗ trợ:

- Mỗi học sinh, sinh viên chỉ được hỗ trợ chế độ chính sách một lần khi tham gia chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng hoặc trình độ trung cấp. Trường hợp học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất.

- Trong một năm học, học bổng chính sách được cấp đủ 12 tháng. Đối với các chương trình đào tạo có thời gian dưới một năm hoặc có thời gian học năm cuối không đủ 12 tháng thì học bổng chính sách được cấp theo số tháng thực học của năm học đó. Đối với các chương trình đào tạo theo tín chỉ thì học bổng chính sách được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề học và trình độ đào tạo tương đương theo hình thức niên chế.

- Học sinh, sinh viên không được hưởng học bổng chính sách trong các trường hợp sau:

+ Bị kỷ luật buộc thôi học hoặc nghỉ học không thể tiếp tục theo học.

+ Trong thời gian bảo lưu kết quả học tập hoặc trong thời gian bị đình chỉ học tập (có thời hạn), trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận.

+ Trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ.

Qua đó việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm thu hút, tạo điều kiện cho con em các dân tộc trong tỉnh có cơ hội tiếp cận với đào tạo giáo dục nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, giải quyết việc làm, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: