Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho công dân khi giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã triển khai kịp thời các giải pháp cải cách thủ tục hành chính. Nhờ đó, đơn vị đã kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, giảm phiền hà, tiết kiệm được thời gian, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm tốt công tác rà soát, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thống kê, hệ thống hoá các thủ tục hành chính theo quy định; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đơn vị đã áp dụng 100% thủ tục hành chính vào hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, nhờ đó, nhiều thủ tục hành chính đã được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, như: Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu từ 30 ngày xuống còn không quá 20 ngày; đăng ký bổ sung tài sản vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp từ 20 ngày xuống còn không quá 14 ngày…

Không chỉ được rút ngắn về thời gian, chất lượng giải quyết các TTHC trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường thời gian qua cũng có nhiều chuyển biến rõ rệt, phục vụ ngày càng tốt hơn các yêu cầu của cá nhân và tổ chức. TTHC lĩnh vực TN&MT là những TTHC tương đối khó thực hiện, khó giải quyết, có thời gian giải quyết dài ngày, thậm chí còn khá nhạy cảm. Để giải quyết TTHC, Sở TN&MT đã phân công rõ ràng chức trách, nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc ở các bộ phận một cửa, đội ngũ làm việc ở các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc từ tỉnh đến cấp huyện. Đội ngũ CBCCVC đều có trình độ năng lực, đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết và có văn hóa ứng xử tốt khi tiếp xúc, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, công tác tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Lãnh đạo Sở phân công Chánh Văn phòng Sở trực tiếp phụ trách; công khai số điện thoại đường dây nóng và email tiếp nhận trên trang thông tin điện tử của Sở để tiếp nhận ý kiến của công dân. Quá trình thực hiện chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC và hành vi của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Công tác rà soát TTHC được quan tâm thực hiện. Các TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được công bố công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở và tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được Sở chú trọng triển khai. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở ứng dụng, sử dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao từ tháng 9/2017; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố sử dụng từ tháng 10/2018. Theo số liệu thống kê, tổng số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa của Sở hiện là 82/97 thủ tục, chiếm 85%. Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông là 15/97 thủ tục, chiếm 15. Hồ sơ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả được cập nhật đầy đủ trên phần mềm một cửa theo quy định. Trong 11 tháng năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 19.620 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 18.382 hồ sơ, đạt 93,7%. Trong đó, có 18.322 hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa; 60 hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 57 hồ sơ.

Việc sử dụng các phần mềm dùng chung như: Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống email công vụ đã mang lại hiệu quả tích cực, phục vụ yêu cầu giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng internet. Tính đến hết tháng 11/2018, tổng số văn bản trao đổi dưới dạng điện tử là 12.623 văn bản, trong đó có 9.042 văn bản đến và 3.581 văn bản đi. Sở đã sử dụng chữ ký số theo quy định.

Cải cách TTHC nói chung và ở lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường nói riêng được xác định là khâu then chốt, tạo tiền đề cho việc hình thành, phát triển của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Vì thế, việc chủ động, linh hoạt triển khai các kế hoạch, rút ngắn thời gian, đơn giản thủ tục, từng bước xây dựng đội ngũ năng động, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức cũng như điều kiện, môi trường kinh doanh thông thoáng, thu hút đầu tư, tạo bước đột phá trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thời gian tới, Sở TN-MT xác định tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC; xây dựng, ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC đúng thời gian quy định. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách TTHC, trình UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để áp dụng thống nhất trên địa bàn. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm quyền của cơ quan, đơn vị; đề xuất, kiến nghị bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các thủ tục hành chính phù hợp với các quy định của pháp luật; đơn giản hóa thủ tục hồ sơ, quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết và giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính…

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: