Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương quan tâm chỉ đạo quyết liệt, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của CCHC, trong 10 năm qua tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng đến công tác CCHC, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã xác định CCHC là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tích cực chỉ đạo thực hiện CCHC đồng bộ trên 6 lĩnh vực từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính và đạt được một số kết quả nhất định.

Xem tiếp


Chiều ngày 16/7, tại trụ sở Bộ, Ban Dân vận Trung ương, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đồng Chủ trì Hội nghị.

Xem tiếp


Để giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận, ở cấp trung ương có Ban Tuyên giáo Trung ương với tư cách là cơ quan tham mưu và Hội đồng Lý luận Trung ương với tư cách là cơ quan tư vấn. Ban Tuyên giáo có hệ thống tổ chức từ trung ương đến tỉnh, huyện, nhưng ở cấp địa phương, chủ yếu là chăm lo cho công tác tuyên giáo nói chung, ít có điều kiện tham gia công tác lý luận.

Xem tiếp


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Xem tiếp


Bộ TT&TT vừa tổ chức hội nghị tham vấn doanh nghiệp về Chiến lược phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển CPS). Trong dự thảo Chiến lược phát triển CPS, Bộ TT&TT xác định, việc phát triển CPS gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, chủ quyền số quốc gia.

Xem tiếp


Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Tạo hành lang pháp lý và chuyển đổi nhận thức Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt vào đầu tháng 6 là bản lề quan trọng về khung chính sách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Xem tiếp


Ngày 19/8, Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia chính thức khai trương. Đây được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số.

Xem tiếp


Từ ngày 11-13/8/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 47. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Xem tiếp


Thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 30/5/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; căn cứ Văn bản số 39-TB/TBNS ngày 31/7/2020 của Tiểu ban nhân sự Đại hội XIII về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 179-NQ/BCSĐ ngày 03/8/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về công tác cán bộ của Bộ, sáng ngày 11/8, tại trụ sở Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với đồng chí Nguyễn Trọng Thừa và đồng chí Triệu Văn Cường; giới thiệu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ,

Xem tiếp


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối