Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội là mục tiêu của Đề án Văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/12/2018 kèm Quyết định số 1847/QĐ -TTg.

Xem tiếp


Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm năm 2022 (Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021).

Xem tiếp


Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, ngày 12/11/2021 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2178/QĐ - UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các TTHC được đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Để tiếp tục tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nhất là hoạt động của đội ngũ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, ngày 07/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh cũng như công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và thực hiện tinh giản biên chế đã đạt được một số kết quả tích cực.

Xem tiếp


Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ đã kết thúc. Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động nền hành chính nhà nước, Chính phủ tiếp tục ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 10 năm tiếp theo (giai đoạn 2021-2030).

Xem tiếp


Sau 03 năm (từ 2017 đến 2020) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh cũng như công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và thực hiện tinh giản biên chế đã đạt được một số kết quả tích cực.

Xem tiếp


Trong công tác quản lý, sử dụng công chức, đánh giá, xếp loại công chức là một trong những nội dung quan trọng. Việc đánh giá chính xác chất lượng của từng công chức sẽ tạo điều kiện thực hiện tốt công tác nhân sự như khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng… Vì vậy, việc xây dựng và cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là hết sức cần thiết.

Xem tiếp


Chiều ngày 18/3/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Trung ương, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Dự và chỉ đạo Hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương còn có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Xem tiếp


Năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tỉnh Bắc Kạn đã thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, cơ quan này đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối