Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công của tỉnh năm 2022 tại Quyết định số 1577/QĐ-UBND. Trong đó, chỉ số hài lòng về dịch vụ y tế công đạt 84,84%.

Xem tiếp


Thực hiện chủ trương hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại buổi làm việc giữa hai đơn vị vào ngày 10/3/2022, chiều ngày 30/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; triển khai nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tư vấn trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực của công tác quản lý của các cấp chính quyền, các Sở, ban, ngành phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Sáng 04 tháng 8 năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Xem tiếp


Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội là mục tiêu của Đề án Văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/12/2018 kèm Quyết định số 1847/QĐ -TTg.

Xem tiếp


Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm năm 2022 (Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021).

Xem tiếp


Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, ngày 12/11/2021 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2178/QĐ - UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các TTHC được đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Để tiếp tục tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nhất là hoạt động của đội ngũ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, ngày 07/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh cũng như công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và thực hiện tinh giản biên chế đã đạt được một số kết quả tích cực.

Xem tiếp


Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ đã kết thúc. Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động nền hành chính nhà nước, Chính phủ tiếp tục ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 10 năm tiếp theo (giai đoạn 2021-2030).

Xem tiếp


Sau 03 năm (từ 2017 đến 2020) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh cũng như công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và thực hiện tinh giản biên chế đã đạt được một số kết quả tích cực.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối