Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng, tăng thêm 6,92% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2018.

Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã được nhận trợ cấp 1.974.000 đồng/tháng. Cán bộ nguyên là Phó bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã được hưởng 1.910.000 đồng/tháng. Các chức danh còn lại hưởng 1.768.000 đồng/tháng.

 

Cán bộ xã lĩnh trợ cấp hàng tháng

Các mức chi trả trên theo Quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28/6/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã đã nghỉ việc. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2018, các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/7/2018.

Kinh phí thực hiệnđiều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc, theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ là do ngân sách nhà nước bảo đảm./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: