Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Hội nghị chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ

Sáng ngày 21/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề để xin ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, đảm bảo sự thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và quy định của các luật, văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng thuộc các lĩnh vực tổ chức, bộ máy; cán bộ, công chức, viên chức.

 

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, về lĩnh vực tổ chức, bộ máy, dự kiến sửa đổi, bổ sung 04 điều của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 và 50 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Về lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, dự kiến sửa đổi, bổ sung 30 điều của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và 15 điều của Luật Viên chức năm 2010.

Bên cạnh đó, sẽ tiến hành rà soát các quy định của pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và quy định của pháp luật về công tác cán bộ trong hệ thống chính trị…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cũng cho biết, Bộ Nội vụ đề xuất nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác như: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm; Xây dựng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị làm căn cứ xây dựng bảng lương mới; Nghiên cứu xây dựng quy định tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý phải có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính; Thống nhất khái niệm “cán bộ”, “biên chế” trong các quy định của Đảng và quy định của pháp luật: Đề nghị xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, trong đó có số liệu về tiền lương.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết, thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về công tác cán bộ còn một số vấn đề như thu hút nhân tài đã có quy định nhưng trọng dụng, sử dụng ra sao cần phải nghiên cứu sâu hơn, sát thực tiễn hơn. Cán bộ, công chức cấp xã là cấp làm nhiều việc liên quan trực tiếp với người dân nhưng tiêu chuẩn đầu vào thấp nên tính chuyên môn hóa không cao.

Liên quan đến Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, qua rà soát cho thấy, các văn bản quy định về vấn đề phân cấp còn rất hạn chế, phân cấp vấn đề gì, phân cấp đến đâu cần được quy định rõ trong các Luật sửa đổi, bổ sung để đảm bảo thực hiện thống nhất, thuận lợi. Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền địa phương giữa các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa chưa rõ ràng, chưa có sự chú trọng nên quá trình thực hiện chưa đạt hiệu quả cao…

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng ủng hộ tinh thần phân cấp mạnh mẽ, gắn liền với đề cao trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đề nghị một số cơ quan không nên tổ chức theo địa giới hành chính mà tổ chức theo liên vùng, liên huyện. Rà soát lại các Ban Chỉ đạo liên ngành nếu hoạt động không hiệu quả cần phải xóa bỏ nhằm tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung các luật cần quy định rõ nhằm làm nổi bật mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn.

Về quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức về hưu vẫn còn trống nên cần thiết phải quy định trong luật để đảm bảo mọi đối tượng “hạ cánh không an toàn”, thậm chí xóa bỏ mọi chế độ của công chức, viên chức được hưởng khi nghỉ hưu nếu vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Về chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài đã có quy định nhưng chưa cụ thể trong các luật và các văn bản quy phạm pháp luật; do vậy, ngoài các luật về tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức thì từng luật chuyên ngành cần được cụ thể hóa.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng ủng hộ tinh thần phân cấp mạnh mẽ, gắn liền với đề cao trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đề nghị một số cơ quan không nên tổ chức theo địa giới hành chính mà tổ chức theo liên vùng, liên huyện. Rà soát lại các Ban Chỉ đạo liên ngành nếu hoạt động không hiệu quả cần phải xóa bỏ nhằm tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung các luật cần quy định rõ nhằm làm nổi bật mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn.

Về quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức về hưu vẫn còn trống nên cần thiết phải quy định trong luật để đảm bảo mọi đối tượng “hạ cánh không an toàn”, thậm chí xóa bỏ mọi chế độ của công chức, viên chức được hưởng khi nghỉ hưu nếu vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Về chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài đã có quy định nhưng chưa cụ thể trong các luật và các văn bản quy phạm pháp luật; do vậy, ngoài các luật về tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức thì từng luật chuyên ngành cần được cụ thể hóa.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Tùng đề nghị, các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung cần sớm được thực hiện để đạt mục tiêu các Nghị quyết của Đảng đề ra. Đối với Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế cần sửa đổi theo hướng phân cấp mạnh mẽ và mở rộng đối tượng và sửa đổi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã theo hướng giảm công chức cấp xã…

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, việc sửa đổi, bổ sung 02 nội dung trên sẽ thực hiện theo hướng đẩy mạnh phân cấp và xác định nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương. Các cơ quan Trung ương tập trung vào nhiệm vụ xây dựng thể chế, chiến lược phát triển và hướng dẫn thực hiện. Xác định được nhiệm vụ của các cấp chính quyền địa phương đảm bảo thực hiện nhiệm vụ không trùng lắp giữa các cấp chính quyền.

Việc sửa đổi, thay thế Nghị định số 24 và 37 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng chỉ quy định khung, đảm bảo linh hoạt, chủ động, về cơ cấu tổ chức do chính quyền địa phương quyết định.

Liên quan đến vấn đề cán bộ, công chức, cần phải nghiên cứu, xác định rõ những người là cán bộ, là công chức; nghiên cứu vấn đề liên thông công chức, liên thông giữa cấp xã với cấp huyện, liên thông giữa khối Đảng với chính quyền. Xử lý dứt điểm các vấn đề về công tác cán bộ tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị, những vấn đề đã rõ nhất quyết phải làm ngay; những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc khi thực hiện cần được nghiên cứu, có lộ trình thực hiện. Việc liên thông công chức phải được thực hiện nhằm điều chuyển dễ dàng, xây dựng chế độ, chính sách tương đồng. Ủng hộ đề xuất phân cấp tối đa nhưng phải ràng buộc trách nhiệm, có cơ chế kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh. Đối với những vấn đề chưa được sửa đổi trong các luật mà yêu cầu thực tiễn cần phải thực hiện thì tổ chức thí điểm, rút kinh nghiệm rồi mới thực hiện trên diện rộng.

Ngoài 29 vấn đề đã được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến, còn vấn đề gì các Bộ, ngành, địa phương phản ánh, Bộ Nội vụ cần phải tổng hợp, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các luật. Trước mắt, Bộ Nội vụ tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế theo hướng tăng thẩm quyền, mở rộng đối tượng, phân cấp để các cơ quan chủ động thực hiện thuận lợi.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao và cơ bản thống nhất với các nội dung do Bộ Nội vụ xây dựng.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tập trung triển khai thực hiện các nội dung, huy động các chuyên gia để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các luật về tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đẩy mạnh phân cấp đi kèm với đó là chế độ kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Nghiên cứu thực hiện cơ chế, chính sách liên thông, bình đẳng, nhất quán trong hệ thống chính trị; liên thông giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức nói chung, phù hợp với Luật Công an nhân dân sửa đổi.

Phó Thủ tướng nhất trí với đề xuất thành lập cơ quan liên vùng, liên huyện không phụ thuộc vào địa giới hành chính như cơ quan thuế, hải quan, thị trường, kể cả cơ quan tư pháp. Rà soát và quy định rõ thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND và Chủ tịch UBND. Thường trực HĐND là một cấp cơ quan, do đó cần phải nghiên cứu, xác định rõ trong luật giao nhiệm vụ hay ủy quyền cho Thường trực HĐND; cần quy định số lượng đại biểu HĐND và cấp phó HĐND.

Về cán bộ, công chức tại các hội, đề nghị Bộ Nội vụ rà soát, đảm bảo đồng bộ với Luật về Hội. Về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức về hưu, Bộ Nội vụ cần nghiên cứu, luật hóa cụ thể đảm bảo tương ứng với quy định của Đảng.

Về việc bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp, đề nghị không nên quy định trong luật mà chỉ quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ. Nghiên cứu chế độ chuyên gia, các chức danh thư ký, trợ lý.

Vấn đề thu hút và trong dụng nhân tài phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu về điều kiện tiêu chuẩn nhưng phải có sản phẩm cụ thể, bố trí đúng sở trường, năng lực, đúng vị trí công tác để tránh thui chột tài năng.

Nghiên cứu sửa đổi chế độ hợp đồng đã quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo hướng sử dụng các dịch vụ sự nghiệp công để phục vụ hoạt động quản lý Nhà nước, đảm bảo không ký hợp đồng tràn lan rồi lại hủy bỏ như một số địa phương đã thực hiện gần đây, cần có lộ trình cắt giảm thận trọng, có chế độ, chính sách phù hợp để xử lý./.

Tác giả: 
Nguồn:  moha.gov.vn