Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 16/7, tại trụ sở Bộ, Ban Dân vận Trung ương, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đồng Chủ trì Hội nghị.

 

Chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, công tác dân vận nói chung và công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước nói riêng luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác dân vận trong thời gian qua, đánh giá những nội dung cụ thể trong công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc để từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong thời gian tới.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, liên quan đến đời sống của toàn thể Nhân dân, để phát huy và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ quan hành chính nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, trong đó lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, xác định rõ vai trò của Nhân dân trong công tác dân vận, phải phát huy tư tưởng “lấy dân làm gốc” trong lịch sử dân tộc và trong thời đại Hồ Chí Minh. Chủ thể của công tác dân vận chính quyền là cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, đối tượng là Nhân dân và phải được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, phải xác định đúng mục tiêu và đúng đối tượng trong công tác dân vận của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, đó là Nhân dân và phục vụ Nhân dân.

Thứ hai, xây dựng chính quyền kiến tạo và dân vận kiến tạo, tạo ra thể chế mạnh, bộ máy chính quyền tinh gọn, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Không chỉ xây dựng dân vận kiến tạo mà phải xây dựng chính quyền kiến tạo, hướng đến phục vụ tốt người dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thứ ba, Đảng lãnh đạo công tác dân vận chính quyền phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, do đó, cần nghiên cứu đặc điểm, chức năng của từng cơ quan chính quyền để có phương pháp dân vận phù hợp, tránh hình thức.

Thứ tư, thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước là nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Như vậy, không chỉ những người làm công tác dân vận chuyên trách mà là của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và phải coi đó là nhiệm vụ công vụ của mỗi cá nhân.

Thứ năm, gắn việc thực hiện dân vận chính quyền với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, do đó, cần xây dựng thành các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thứ sáu, công tác dân vận chính quyền phải đảm bảo thực hiện công bằng, dân chủ xã hội, thúc đẩy sự sáng tạo của Nhân dân và kết quả phải được đánh giá thường xuyên, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong những giai đoạn tiếp theo.

 

 

Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã bám sát Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo 2020” của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả"; tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; chủ động lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với từng địa phương, đơn vị và quyết liệt, đồng bộ hơn trong triển khai, thực hiện.

Kết quả đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp được nâng lên; việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận được triển khai tích cực.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cơ quan được quan tâm, chú trọng, nhiều vấn đề bức xúc của Nhân dân được kịp thời giải quyết. Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả, tính công khai, minh bạch, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, chỉ số cải cách hành chính và đánh giá sự hài lòng của người dân cao hơn so với cùng kỳ; dân chủ được mở rộng, đã tạo điều kiện để Nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, giám sát cán bộ, công chức; công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, kết quả triển khai 6 nội dung công tác dân vận chính quyền đã có những chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả thiết thực. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động tổ chức thực hiện, đưa ra nhiều giải pháp, mô hình “Dân vận khéo” để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được tăng cường; công tác cải cách hành chính nhà nước, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc; dân chủ, công khai minh bạch và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quán triệt thực hiện trong cả hệ thống chính trị và đạt kết quả tốt; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ cũng được thực hiện tốt và đạt kết quả thiết thực.

Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền đã góp phần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện thể chế xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Công tác dân vận, dân chủ luôn gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và triển khai các cuộc vận động, phong trào do Trung ương phát động.

 

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, Thanh tra Chính phủ đã tập trung chỉ đạo ngành Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ; đã kịp thời triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên trong công tác, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thực hiện đúng chương trình, kế hoạch đã để ra.

Công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội trong các dịp lễ, tết, các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Nhìn chung, tình hình khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ năm 2019; việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được quan tâm thực hiện.

 

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế nhất định. Công tác cải cách thủ tục hành chính, đối thoại, tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tại một số địa phương còn chậm, còn tình trạng giải quyết hồ sơ kéo dài quá thời hạn quy định gây bức xúc ở một số địa phương.

Ý thức phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền. Công tác phối hợp giữa chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp ở một số địa phương chưa chặt chẽ, thiếu chủ động, chất lượng, hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp chưa thực sự cao.

Công tác đôn đốc, xử lý về thanh tra có nhiều cố gắng nhưng kết quả xử lý chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiếp công dân và xử lý đơn thư đã có chuyển biến nhưng chưa thường xuyên, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết còn chậm, kéo dài, khi giải quyết còn sai sót…

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã báo cáo lãm rõ những kết quả công tác dân vận của bộ, ngành mình đã đạt được; đồng thời, kiến nghị, đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong thời gian tới.

 

Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, 6 nội dung của công tác dân vận chính quyền đã có được những chuyển biến tích cực trong thời gian qua. Hình ảnh của người cán bộ, công chức đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt hơn trong mắt người dân và người dân cũng đã tham gia tích cực vào công tác đánh giá chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Dẫn ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, công tác dân vận chính quyền phải gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, người nào ở vị trí nào thì phải thực hiện hiện tốt nhiệm vụ ở vị trí đó và phải làm hết lòng để phục vụ người dân, làm tốt nhiệm vụ của mình chính là đã thực hiện tốt công tác dân vận, làm tốt công tác phục vụ Nhân dân.

Cùng với những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xảy ra đầu năm 2020 đã được khống chế, đó là sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, điều đó đã tạo niềm tin rất lớn vào sự điều hành của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp. Công tác sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có nhiều chính sách liên quan đến cuộc sống người dân được chú trọng; công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đã đạt nhiều kết quả đáng mừng, số vụ khiếu kiện kéo dài đã giảm. Trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh, công tác hội họp và làm việc trực tuyến cũng đã đem lại hiệu quả tích cực. Công tác phối hợp dân vận chính quyền trong cả hệ thống chính trị đã chặt chẽ hơn, tạo nên sức mạnh trong công tác dân vận, việc trả lời kiến nghị cử tri cũng được các cơ quan thực hiện kịp thời. Ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đã được nâng, tạo hình ảnh đẹp trong lòng mỗi người dân…

Để thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung của công tác dân vận chính quyền. Tạo động lực để người dân tham gia, phát huy quyền làm chủ của mình, tạo không gian rộng mở để người dân tham gia quyết định chính sách và thực hiện chính sách đó một cách hiệu quả. Đồng thời, quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục phát huy những mô hình, cách làm hay, những mô hình "Dân vận khéo", tạo sức lan tỏa để người dân, doanh nghiệp thấy những điều tốt đẹp, người dân thêm tin vào chính quyền. Đặc biệt, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, sẽ có nhiều cán bộ, công chức là những tấm gương điển hình trong công tác dân vận./.

Tác giả: 
Nguồn:  chinhphu.vn