Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019 cho công chức các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ngày 20/6/2019, tại thành phố Bắc Kạn, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019.


Hoàng Thị Diệu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị có bà Hoàng Thị Diệu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nông Quốc Hải - Trưởng phòng Cải cách hành chính và Quản lý VTLT cùng hơn 60 công chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính đến từ các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.


Ông Nông Quốc Hải - Trưởng phòng Cải cách hành chính và QLVTLT,

báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, ông Nông Quốc Hải - Trưởng phòng Cải cách hành chính và Quản lý VTLT trực tiếp lên lớp đã truyền đạt và giúp các học viên nắm rõ hơn sự cần thiết của cải cách hành chính nhà nước; các nhiệm vụ về: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Đồng thời triển khai một số văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.


Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

          Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác cải cách hành chính, nắm vững chủ trương, mục tiêu của Đảng và Nhà nước về CCHC cũng như những kỹ năng cơ bản về triển khai thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị giúp cho công chức chủ động hơn nữa trong tham mưu cho lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị đạt kết quả tốt, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bắc Kạn.

Tác giả:  D.P
Nguồn: