Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế năm 2018.

Để việc sử dụng và quản lý hiệu quả số lượng biên chế được giao cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 17/8/2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1147/SNV-TCBC&CCVC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế năm 2018 gồm những nội dung chính như sau:

Một là, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào vị trí việc làm, nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc ban hành quyết định giao biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho từng đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc bảo đảm phù hợp theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị.

Hai là, tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức theo đúng văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của bộ, ngành, Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng biên chế.

Ba là, xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn, hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tỉ lệ theo quy định.

Việc quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trên cơ sở vị trí việc làm cũng như theo đúng quy định, hướng dẫn hiện hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính và sắp xếp tinh gọn bộ máy trên địa bàn tỉnh./.

Nội dung chi tiết tại Công văn đính kèm (tải về).

Tác giả:  Nguyễn Thảo
Nguồn: