Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Sau 03 năm (từ 2017 đến 2020) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh cũng như công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và thực hiện tinh giản biên chế đã đạt được một số kết quả tích cực.

 

Công chức cấp xã, phường tham gia tập huấn

Về công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể như:  Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 10/4/2018 về việc thực hiện việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 23/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/4/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 25/02/2021 triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 21/5/2015 về việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 31/8/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2017 thực hiện Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về công tác triển khai, thực hiện, từ chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và của từng tổ chức, đơn vị, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh đã có chuyển biến rõ rệt. Trong 03 năm, cơ cấu tổ chức bên trong của các tổ chức hành chính cấp tỉnh đã giảm 01 đơn vị, cấp huyện giảm 16 đơn vị, đơn vị sự nghiệp công lập giảm 84 đơn vị; giảm 82 phòng và 22 cấp phó của các tổ chức hành chính cấp tỉnh. Đối với công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và thực hiện tinh giản biên chế: Năm 2017, UBND tỉnh giao 1.646 biên chế công chức, 10.448 biên chế viên chức và 428 chỉ tiêu hợp đồng lao động. Năm 2021, UBND tỉnh giao 1.489 biên chế công chức, 9.336 biên chế viên chức, 397 hợp đồng lao động. Tính đến thời điểm ngày 31/3/2021, số biên chế có mặt là 1.356 công chức, 8.865 viên chức, 343 hợp đồng lao động; Số chưa tuyển dụng là 133 chỉ tiêu biên chế công chức, 471 chỉ tiêu biên chế viên chức, 54 chỉ tiêu hợp đồng lao động. Đến năm 2021, toàn tỉnh đã giảm 212 biên chế công chức, 1.112 biên chế viên chức, 31 chỉ tiêu hợp đồng lao động so với số biên chế và chỉ tiêu giao năm 2015. Để tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định, tỉnh đang triển khai xây dựng Đề án tinh giản biên chế đến năm 2030, dự kiến hoàn thành trong quý III năm 2021.

Với kết quả như trên, về cơ bản, việc tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị đã theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh giản biên chế và giảm số lượng lãnh đạo. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và không gây xáo trộn.Tuy nhiên quá trình thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc như: Một số cơ quan, đơn vị do đặc thù của chức năng, nhiệm vụ nên việc sắp xếp tổ chức bộ máy ít nhiều còn mang tính cơ học; một số đơn vị sự nghiệp sau sáp nhập chưa được cấp có thẩm quyền công nhận xếp hạng nên gặp khó khăn trong việc xếp hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Bên cạnh đó, việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp vẫn còn hạn chế, số lượng đơn vị tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính chưa cao, tỷ lệ % tự chủ về tài chính còn thấp; có một số đơn vị cần thiết phải chuyển đổi mô hình hoạt động từ đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình hoạt động doanh nghiệp nhưng chưa thực hiện được do các Bộ quản lý chuyên ngành chưa có văn bản hướng dẫn. Đối với việc quản lý biên chế cũng có những khó khăn nhất định, đó là, số lượng biên chế công chức, viên chức của tỉnh được giao, thẩm định thấp hơn mặt bằng chung các tỉnh trong cả nước nên UBND tỉnh giao biên chế cho các đơn vị cơ bản chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế được giao. Mặt khác, hằng năm, Tỉnh phải thực hiện cắt giảm biên chế theo tỷ lệ tinh giản tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015, do đó UBND tỉnh gặp khó khăn trong việc cân đối, phân bổ biên chế cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, việc thực hiện tách biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ còn khó khăn do các Bộ quản lý chuyên ngành chưa kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm và định mức biên chế theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Từ những kết quả và vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, UBND tỉnh đã đề xuất Bộ Nội vụ và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sớm ban hành các văn bản hướng dẫn về lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, vị trí việc làm và các văn bản hướng dẫn về xếp hạng để địa phương có căn cứ thực hiện. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương chú trọng hơn nữa đến công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đồng bộ với hệ thống chính trị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Tác giả:  Xuân Huệ
Nguồn: