Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh cũng như công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và thực hiện tinh giản biên chế đã đạt được một số kết quả tích cực.

Kiểm tra CCHC và tổ chức bộ máy tại huyện Pác Nặm

Về công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy: Từ đầu năm 2021 đến nay, đã có 08 cơ quan thực hiện tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh quản lý. Thực hiện giảm 03 chi cục và 01 ban thuộc Sở, hiện còn 07 chi cục và 01 ban thuộc các Sở: Nông nghiệp (05 chi cục); Khoa học và Công nghệ (01 chi cục); Y tế (01 chi cục); Nội vụ (01 ban).Tính đến thời điểm 01/10/2021, toàn tỉnh có 388 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 23 đơn vị và thành lập mới 01 đơn vị so với thời điểm năm 2020 (410 đơn vị).

Về công tác quản lý biên chế, sử dụng biên chế: Hiện nay, số biên chế công chức có mặt là 1.376 người; số chưa tuyển là 113 biên chế, trong đó: Số đang thực hiện tuyển dụng là 71 biên chế, số chưa đăng ký tuyển dụng do một số công chức nghỉ hưu, thôi việc, được điều động bổ nhiệm, chuyển công tác sau thời điểm rà soát đăng ký tuyển dụng là 42 biên chế; Số biên chế viên chức có mặt là 8.728 người; số chưa tuyển là 608 biên chế, trong đó: Số đang thực hiện tuyển dụng là 458 biên chế, số chưa đăng ký tuyển dụng do một số viên chức nghỉ hưu, thôi việc, được điều động bổ nhiệm, chuyển công tác sau thời điểm rà soát đăng ký tuyển dụng là 150 biên chế; Số biên chế viên chức của các hội có mặt là 52 người; số chưa tuyển là 15 biên chế. Số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP có mặt là 373 người; số chưa tuyển là 24 chỉ tiêu, trong đó các đơn vị báo cáo đang thực hiện tuyển dụng là 14 chỉ tiêu.

Về công tác tinh giản biên chế: Đến tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh đã tinh giản 21 công chức, 32 viên chức và 03 hợp đồng theo Nghị định 68.

Với những kết quả đã đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị. địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy, sử dụng biên chế đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ./

Tác giả:  Xuân Huệ
Nguồn: