Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả triển khai thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 26/8/2019, Hi đồng nhân dân tnh Bc Kn ban hành Ngh quyết s 21/NQ-HĐND v vic sáp nhp thôn, t dân ph, tiu khu; ghép cm dân cư giai đon 2019-2020 trên địa bàn tnh Bc Kn vàđổi tên t dân ph thuc phường Xut Hóa, thành ph Bc Kn.

Ngay sau khi Ngh quyết s 21/NQ-HĐND được ban hành, y ban nhân dân tnh đãhướng dn, t chc trin khai thc hin Ngh quyết, đồng thi các đơn v liên quan cũng đã ban hành các văn bn hướng dn y ban nhân dân các huyn, thành ph t chc trin khai Ngh quyết: Tnh y Bc Kn hướng dn sp xếp t chc đảng khi thc hin vic sp xếp đơn v hành chính cp xã và sáp nhp thôn, t dân ph; Ban Dân tc tnh hướng dẫn quy trình kin toàn ngui có uy tín trong vùng đồng bào dân tc thiu sđối vi các thôn mi thành lp theo Ngh quyết s 21/NQ-HĐND ca HĐND tnh; Ban Chp hành Hi Nông dân tnh Bc Kn hướng dn thc hin Ngh quyết s 21/NQ-HĐND; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn quy trình kin toàn Ban Công tác mt trn sau khi sp xếp, sáp nhp, chia tách thôn, t dân ph, tiu khu. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, y ban nhân dân các huyn, thành phđã ban hành Kế hoch t chc trin khai thc hin Ngh quyết ca Hi đồng nhân dân tnh.


Lãnh đạo phường Đức Xuân trao Quyết định thành lập tổ dân phố 7 thuộc phường Đức Xuân tại buổi Lễ công bố Nghị quyết 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về sáp nhập tổ dân phố 7A và 7B thành tổ dân phố 7.

 

Lãnh đạo phường Đức Xuân và nhân dân tổ dân phố 7 chụp ảnh kết đoàn tại buổi Lễ công bố Nghị quyết 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về sáp nhập tổ dân phố 7A và 7B thành lập tổ dân phố 7 

Cùng với đó, công tác tuyên truyn, trin khai thc hin Ngh quyết được đẩy mạnh: y ban nhân dân các huyn, thành phđã chđạo các xã, phường, th trn, các phòng ban liên quan thc hin tuyên truyn đến toàn thđảng viên, cán b, công chc và toàn th nhân dân hiu rõ v ch trương sáp nhp các thôn, t dân ph chưa đạt chun; mc đích, ý nghĩa ca vic sáp nhp thôn, t dân ph trong đó nhn mnh v yêu cu tinh gn b máy, gims lượng người hưởng ph cp t ngân sách, góp phn nâng cao hiu lc, hiu qu hot động ca b máy cơ s; ni dung Ngh quyết s 21/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 ca Hi đồng nhân dân tnh Bc Kn, công khai v quyn, nghĩa v tài chính ca công dân trong vic đóng góp hoc đã hoàn thành vic đóng góp xây dng cơ s h tng, các công trình phúc li công cng trong phm vi cp xã và thôn cũ do nhân dân đóng góp toàn b hoc mt phn kinh phí; công khai thi gian hot động ca thôn mi.

Kết quả thực hiện sáp nhp thôn, t dân phố: Sau khi thc hin vic sáp nhp, tng s lượng thôn, t dân ph toàn tnh là: 1.310 thôn, t dân ph (Gim: 111 thôn, t dân ph, t 1.421 xung còn 1.310 thôn, t dân ph). S lượng thôn, t dân ph thc hin sáp nhp: 212 thôn, t dân phđể thành lp 101 thôn, t dân ph mi. Trong đó: Huyện Ba Bể giảm 23 thôn, tiểu khu (sáp nhập 43 thôn, tiểu khu thành 20 thôn, tiểu khu mới); huyện Bạch Thông giảm 08 thôn (sáp nhập16 thôn thành 08 thôn mới); huyện Chợ Đồn giảm 14 thôn (sáp nhập 28 thôn thành 14 thôn mới); huyện Chợ Mới giảm 09 thôn, tổ dân phố (sáp nhập 17 thôn, tổ dân phố thành 08 thôn, tổ dân phố mới); huyện Na Rì giảm 11 thôn (sáp nhập 21 thôn thành 10 thôn mới); huyện Ngân Sơn giảm 31 thôn, tổ dân phố (sáp nhập 57 thôn, tổ dân phố thành 26 thôn, tổ dân phố mới); huyện Pác Nặm giảm 05 thôn (sáp nhập 09 thôn thành 04 thôn mới); thành phố Bắc Kạn giảm 10 thôn, tổ dân phố (sáp nhập 21 thôn, tổ dân phố thành 11 thôn, tổ dân phố mới).

Về thay đổi tên T dân phố: Thc hin đổi tên 04 tổ dân phố thuộc phường Xut Hóa, thành ph Bc Kn, c th như sau: T Tân Cưđổi thành T 2; T Bn Ro đổi thành T 5; T Bn Pyt đổi thành T 6; T Thác Ging đổi thành T 7. Các t dân ph sau khi đổi tên gi nguyên v trí địa lý, ranh gii t dân ph và nhân s người hot động không chuyên trách.

Về công tác kin toàn b máy hot động ca thôn, t dân phố: Đến thời điểm hiện nay 101 thôn, t dân ph mi thành lp đã hoàn thành vic kin toàn các chc danh không chuyên trách vàđi vào vào hot động t ngày công b. Đối vi các chc danh bu c mt sđơn vđã chđộng chđịnh lâm thi và trong thi gian ti đa không quá 06 tháng s bu kin toàn theo quy định.

Về công tác t chc l công b Ngh quyết ca Hi đồng nhân dân tnh: L công b Ngh quyết s 21/NQ-HĐND do y ban nhân dân các xã, phường, th trn ch trì t chc ti thôn, t dân ph mi thành lp được t chc đảm bo trang trng, tiết kim, thành phn bui lễ gồm: Đại din Đảng y, Hi đồng nhân dân, y ban nhân dân, y ban Mt trn T quc Vit Nam cp xã, toàn th b máy ca thôn, t dân ph cũ và toàn th nhân dân ca thôn, t dân ph mi cùng tham gia bui l.

Ti bui L công bđã thc hin vic bàn giao cơ s vt cht, kinh phí, h sơ liên quan gia b máy cũ và b máy mi, ngoài ra ti bui L công b cũng đãđưa ra phương án s dng nhà hp thôn và la chn nhà hp thôn chính thc cho thôn, t dân ph mi thành lp. Tính đến thi đim ngày 30/11/2019, toàn b 101 thôn, t dân ph mi ti các xã, phường th trn đã hoàn thành vic công b vàđi vào hot động.

Về gii quyết chế độ chính sách: y ban nhân dân các xã, phường, th trn có thôn, tổ, tiểu khu sáp nhp đã chđộng làm công tác tư tưởng, đồng thi thực hiện gii quyết các chếđộ, chính sách đối vi nhng người hot động không chuyên trách ti các thôn, t thc hin sáp nhp theo hướng dẫn ca y ban nhân dân tnh và các quy định hin hành.

Để có được những kết quả trên, các cp, các ngành đã quan tâm, chđạo xuyên sut t cp tnh đến thôn, t dân ph to sđồng thun khi thc hin. Sau khi sáp nhp vàđổi tên b máy thôn, t dân ph mi đãđược kin toàn vàđi vào hot động n định, công tác bàn giao s sách, giy t, kinh phí đã thc hin đúng theo quy định. 100% các thôn, t dân phđược sáp nhp vàđổi tên theo Ngh quyết s 21/NQ-HĐND được hoàn thành đúng thi gian quy định, to sn định cho h thng chính trđể nhân dân yên tâm phát trin kinh tế - xã hi, gi vng trt t tr an trên địa bàn thc hin vic sáp nhp và thay đổi tên thôn, t dân ph.

Việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, t dân ph, tiu khu vàđổi tên t dân ph đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân; việc giảm số lượng thôn, t dân ph, tiu khu đã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi phí từ nguồn ngân sách; tạo thuận lợi trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cấp xã đối với thôn, tiểu khu, tổ dân phố và nhân dânTập trung nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, hạ tầng kinh tế - xã hội ở các thôn, tiểu khu, tổ dân phố và xây dựng nông thôn mới ở các xã, phường, thị trấn.

Tác giả:  D.P
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bộ Nội vụ hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. (30/12/2019)

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019(27/12/2019)

Bắc Kạn quy định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/12/2019)

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn(04/11/2019)

Bắc Kạn tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” năm 2019.(11/09/2019)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.(02/09/2019)

Trí tuệ nhân tạo là công cụ giải các ‘bài toán cuộc sống’(16/08/2019)

Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp tại Bộ Nội vụ(15/08/2019)

Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng thể chế pháp luật, phải theo sát đến cùng(15/08/2019)

Ban Bí thư: Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới(14/08/2019)