Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp tại Bộ Nội vụ

Chiều ngày 14/8, tại trụ sở Bộ, Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ để khảo sát, nắm bắt tình hình 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW tại Bộ Nội vụ.

Tham gia Đoàn khảo sát có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc là đại diện một số Bộ, ngành Trung ương.

Làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Trần Anh Tuấn, Trần Thị Hà; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, mục đích của việc tổng kết là nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị trong 10 năm qua, xác định những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhận diện bối cảnh, yêu cầu mới và đề ra định hướng, nhiệm vụ hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Việc tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Trung ương cũng đang tiến hành tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013.

Để buổi làm việc có hiệu quả, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ làm rõ những mặt làm được, chưa làm được, kể cả tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39 về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; việc cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 39 giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước các hoạt động hợp tác với nước ngoài về cải cách hành chính; nhận thức của các cán bộ, đảng viên Bộ Nội vụ về những âm mưu “diễn biến hòa bình” và thậm chí là nguy cơ “chệch hướng” khi hợp tác với nước ngoài trong cải cách hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước.

Cùng với đó, đánh giá, nhận diện và nêu được những tác động của hợp tác quốc tế đối với cải cách hành chính; những hạn chế, tồn tại và những rủi ro tiềm ẩn cần có những điều chỉnh và biện pháp phòng ngừa nhăm hạn chế tác động, can thiệp vào việc Việt Nam quyết định thể chế, chính sách, pháp luật thông qua hoạt động hợp tác quốc tế.

Đồng thời, chia sẻ bài học kinh nghiệm 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm đưa công tác hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới đi đúng quỹ đạo, bám sát các nguyên tắc định hướng của Đảng, vừa bảm đảm yêu cầu công tác bảo vệ an ninh, chính trị, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà cho biết, sau khi Chỉ thị số 39- CT/TW được ban hành, Bộ Nội vụ đã tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai Chỉ thị đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Bộ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 03/1999/NĐ-CP ngày 28/01/1999 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên và đi vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm của ngành.

Hàng năm, Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch và tổng kết đánh giá các hoạt động hợp tác quốc tế trên cơ sở bám sát tình hình, đặc điểm nghiên cứu cũng như nhu cầu xây dựng chủ trương, chính sách của ngành như lĩnh vực công vụ, công chức, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước…

Nhìn chung, công tác lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 39- CT/TW của Ban Bí thư đã được Bộ Nội vụ quan tâm thực hiện, tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn khảo sát đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ. Báo cáo đầy đủ, bám sát theo đúng đề cương hướng dẫn, nêu bật được những kết quả, những hạn chế và bài học kinh nghiệm, cũng như những đề xuất, kiến nghị. Đặc biệt, đánh giá cao bài học kinh nghiệm của Bộ Nội vụ trong hợp tác quốc tế là “cần phải có một chiến lược quan hệ đối tác phù hợp”.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn và lãnh đạo một số đơn vị đã chia sẻ những kết quả và kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính; công tác thanh niên; cải cách chế độ công vụ, công chức…

 

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Nội vụ, thể hiện sự nghiêm túc của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư.

Trong thời gian tới, với tinh thần chung là chủ động hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp nhằm tranh thủ kinh nghiệm quốc tế và áp dụng có chọn lọc vào Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nguyên tắc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và nhận thức rõ nguy cơ, thách thức để có biện pháp phòng ngừa.

Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện các cơ chế, giải pháp trong các lĩnh vực hợp tác ngay từ khi đề xuất nhiệm vụ; chú ý sàng lọc, lựa chọn nhiệm vụ và đối tác chiến lược để hợp tác có hiệu quả, phù hợp với phong tục tập quán, pháp luật của Việt Nam.

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo công tác hợp tác quốc tế đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 39-CT/TW; quan tâm chỉ đạo kiện toàn thiết chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế; sớm tổng kết Nghị định số 03/1999/NĐ-CP. Tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ, gắn với bảo vệ Đảng, Nhà nước, có biện pháp phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh trong việc bảo vệ an toàn chính trị, xã hội./.

Tác giả: 
Nguồn:  moha.gov.vn

Tin bài mới:


Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng thể chế pháp luật, phải theo sát đến cùng(15/08/2019)

Ban Bí thư: Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự khóa mới(14/08/2019)

Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 (01/08/2019)

Quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/08/2019)

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh(01/08/2019)

Bắc Kạn ban hành Đề án “Tăng cường trí thức trẻ có trình độ tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Ngân Sơn và Pác Nặm”(31/07/2019)

Tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Ngân Sơn (31/07/2019)

Nghị quyết HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất(31/07/2019)

Bắc Kạn quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/07/2019)

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định (23/07/2019)