Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Kỷ niệm 73 năm Ngành Tổ chức Nhà nước

Ngày 17/4/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 279/2002/QĐ-TTg lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm làm “Ngày truyền thống của ngành Tổ chức nhà nước”

Cách đây 73 năm, khi cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi về tay nhân dân, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời ra Tuyên cáo nêu rõ: “Ủy ban Dân tộc giải phóng đã quyết định tự cải tổ, mời thêm một số nhân sĩ tham gia Chính phủ cùng nhau gánh vác nhiệm vụ nặng nề mà Quốc dân đã giao phó cho”. Chính phủ lâm thời gồm 13 Bộ và 15 Bộ trưởng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Trong cơ cấu Chính phủ có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Như vậy, ngày 28/8/1945 đã đi vào lịch sử là ngày khai sinh Bộ Nội vụ và đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức Nhà nước do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

  

Ông Quách Văn Dực – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại buổi gặp mặt

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ đã tham mưu và chuẩn bị nhiều văn bản, sắc lệnh, nghị định về xây dựng bộ máy nhà nước để Chính phủ ban hành. Các sắc lệnh, nghị định đó là cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, xây dựng hệ thống chính quyền thống nhất từ Trung ương đến địa phương; xây dựng đội ngũ công chức chính quyền cách mạng... Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng chính quyền thời kỳ này đã góp phần to lớn vào công cuộc hồi sinh của dân tộc, đồng thời tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của chính quyền dân chủ nhân dân trong các giai đoạn sau này. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7-5-1954, cán bộ, công chức Bộ Nội vụ đã nhanh chóng bắt tay vào việc xây dựng bộ máy chính quyền, tổ chức tiếp quản các vùng mới được giải phóng. Đẩy mạnh công tác xây dựng chế độ tiền lương, điều chỉnh biên chế, tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương - thành lập các khu tự trị Tây Bắc, Việt Bắc, các tỉnh, thành phố...

Trong những năm 1960-1970, Bộ Nội vụ đã tham mưu để chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ; trình Hội đồng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về: chính sách, chế độ, thể lệ đối với cán bộ, công chức; phê chuẩn thành lập các tổ chức mới thuộc thẩm quyền, xây dựng, củng cố chính quyền địa phương; quản lý biên chế...

Năm 1973, chuẩn bị cho nhà nước thống nhất, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Ban Tổ chức của Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ quản lý công tác tổ chức theo đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng kiện toàn bộ máy nhà nước trong tình hình, nhiệm vụ mới. Ban Tổ chức của Chính phủ là cơ quan đầu mối của Chính phủ trong lĩnh vực Tổ chức nhà nước. Sau chiến thắng 30/4/1975, thống nhất đất nước, Ban Tổ chức của Chính phủ đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ về tổ chức bộ máy, công chức công vụ của nhà nước thống nhất, góp phần đẩy nhanh quá trình hàn gắn và khôi phục, phát triển đất nước sau chiến tranh. Từ những năm 1980, hoạt động của Ban Tổ chức của Chính phủ được tăng cường và hướng vào xây dựng cơ cấu Hội đồng Chính phủ; Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn tỉnh, thành phố; tinh giản bộ máy hành chính; xây dựng chính quyền cấp huyện và bộ máy chính quyền cơ sở, phục vụ nhiệm vụ chính trị xây dựng CNXH trong thời kỳ mới.

Năm 1990, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định đổi tên Ban Tổ chức của Chính phủ thành Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ là cơ quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng và quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá IX đã quyết định Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ là cơ quan ngang bộ. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, và quy định hệ thống tổ chức của ngành Tổ chức Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Ngày 17/4/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 279/2002/QĐ-TTg lấy ngày 28 tháng 8 hàng năm làm “Ngày truyền thống của ngành Tổ chức nhà nước”. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XI đã quyết định cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới. Ban Tổ chức - Cán bộ chính phủ đã được đổi tên thành Bộ Nội vụ. Hiện nay, Bộ Nội vụ là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực với các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp.Có thể nói những nỗ lực của Bộ Nội vụ đã trực tiếp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển đời sống kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực.

Cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh của ngành Tổ chức nhà nước trong cả nước, ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh Bắc Kạn được ra đời ngay sau khi thành lập Uỷ ban hành chính tỉnh Bắc Kạn. Đầu mối ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh Bắc Kạn lúc bấy giờ là Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Uỷ ban hành chính tỉnh Bắc Kạn, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức - bộ máy và xây dựng chính quyền các cấp qua các thời kỳ lịch sử tỉnh nhà. 

Đến năm 1965, hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên sáp nhập thành tỉnh Bắc Thái, đầu mối ngành Tổ chức Nhà nước là Ban Tổ chức dân chính tỉnh Bắc Thái. Đến ngày 01/01/1997, tỉnh Bắc Kạn trở lại với địa danh truyền thống của mình, ngành Tổ chức Nhà nước của tỉnh Bắc Kạn với tên gọi là Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh được tái lập với nhiệm vụ cơ bản tập trung là ổn định tổ chức bộ máy và cán bộ của các sở, ban ngành cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; nhanh chóng đưa mọi hoạt động của một tỉnh vừa mới được chia tách trở lại hoạt động bình thường và từng bước đi lên.

Ngày 07/01/2004, thực hiện Nghị định của Chính phủ, UBND tỉnh đã quyết định đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ: theo đó, Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương; công tác cải cách hành chính; quản lý địa giới hành chính; bồi dưỡng, đào tạo và quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ chính quyền cơ sở; tổ chức Hội, tổ chức phi Chính phủ và dịch vụ công theo quy định của pháp luật. Ở các huyện, thành phố được đổi tên thành Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội. Theo mô hình tổ chức sở đa ngành, đa lĩnh vực trước yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, căn cứ Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Nội vụ, ngày 01/8/2008, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1048/QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. Theo Quyết định này Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, bộ phận quản lý nhà nước về tôn giáo thuộc Ban Dân tộc- Tôn giáo tỉnh, Trung tâm lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh được sáp nhập về Sở Nội vụ; Thực hiện Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên, ngày 30/3/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công tác thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ nay là phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên. Hiện nay về bộ máy cấp tỉnh có Sở Nội vụ (gồm 05 phòng và 03 đơn vị trực thuộc) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh và chỉ đạo chuyên môn của Bộ Nội vụ. Cấp huyện có 8 phòng Nội vụ, hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và sự chỉ đạo chuyên môn của Sở Nội vụ. Tổng số công chức, viên chức và người lao động công tác trong toàn ngành Nội vụ của tỉnh là 107 người. Từ đây, với chức năng của một cơ quan chuyên môn cấp tỉnh quản lý nhà nước đa ngành, nhiệm vụ đổi mới tổ chức phải đòi hỏi song song với đổi mới cơ chế vận hành, đổi mới sự phân công, tổ chức lại lao động trong bộ máy. Cán bộ lãnh đạo, quản lý đòi hỏi phải có trình độ bao quát tổng hợp hơn; công chức, viên chức đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vừa chuyên sâu, vừa tổng hợp.

Có thể nói, Ngành Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh và từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của ngành Tổ chức nhà nước trong hệ thống các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh. Sở Nội vụ đã quy chế hoá các hoạt động quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008, tăng cường áp dụng phần mềm quản lý văn bản Hồ sơ công việc; thực hiện tốt hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đáp ứng nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ của công dân và tổ chức…Hàng năm, Sở Nội vụ đều phát động phong trào thi đua đến toàn thể CCVCNLĐ, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng hái thi đua thực hiện tốt các mục tiêu đăng ký đầu năm; khắc phục khó khăn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Qua các phong trào thi đua đã phát hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều công chức, viên chức nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, có năm đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và được UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng Ba”.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

73 năm đã trôi qua, dù tên gọi và chức năng tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi nhưng ngành Tổ chức Nhà nước tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng trưởng thành qua các thời kỳ lịch sử của địa phương. Mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác còn thiếu thốn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tổ chức Nhà nước trong tỉnh luôn luôn trung thành, tận tuỵ, nỗ lực phấn đấu, đóng góp trí tuệ, công sức vào xây dựng Tổ chức bộ máy chính quyền vững mạnh. Toàn ngành đã phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, nhiệt tình trong công việc, cùng nhau chung sức, đồng lòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Truyền thống đó mãi là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Tổ chức nhà nước. Thời gian tới ngành Tổ chức Nhà nước của tỉnh Bắc Kạn quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành đi vào chiều sâu, có chất lượng và đem lại hiệu quả thiết thực. /.

Tác giả: 
Nguồn: