Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Hội đồng nhân dân dân bầu tại kỳ họp lần thứ 10, khoá IX Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

                                

                                  Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp

Sáng ngày 10/12/2018, trong chương trình kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, khoá IX đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Du - Chủ tịch HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 47     phiếu (chiếm 95,91%  tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 01            phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:  0   phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

2. Bà Phương Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 46  phiếu (chiếm 93,87 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 02         phiếu (chiếm 4,08 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

3. Bà Hoàng Thu Trang -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

- Số phiếu tín nhiệm cao: 42  phiếu (chiếm 85,71 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm: 06         phiếu (chiếm 12,24 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

4. Ông Cù Ngọc Cường - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 43   phiếu (chiếm 87,75 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:   05       phiếu (chiếm 10,2 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

5. Ông Ma Từ Đông Điền - Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 33  phiếu (chiếm 67,34 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:    14      phiếu (chiếm 28,57 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

6. Bà Trần Thị Lộc - Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:    39       phiếu (chiếm 79,59 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:            08       phiếu (chiếm 16,32 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:    01      phiếu (chiếm 2,04 % tổng số đại biểu HĐND.

7. Ông Lý Quang Vịnh - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:    26       phiếu (chiếm 53,06 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:           16       phiếu (chiếm 32,65 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:    06      phiếu (chiếm 12,04 % tổng số đại biểu HĐND.

8. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:     37    phiếu (chiếm 75,51 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:            11     phiếu (chiếm 22,44 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:     0     phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

9. Ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Số phiếu tín nhiệm cao:    32  phiếu (chiếm 65,3 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:           8    phiếu (chiếm 16,32 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:  08 phiếu (chiếm 16,32 % tổng số đại biểu HĐND.

10. Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 37  phiếu (chiếm 75,51 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:       11     phiếu (chiếm 22,45 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

11. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:  33   phiếu (chiếm 67,35 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:        14     phiếu (chiếm 28,57 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01  phiếu (chiếm 2,04 % tổng số đại biểu HĐND.

12. Ông Lèng Văn Chiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

- Số phiếu tín nhiệm cao: 08  phiếu (chiếm 16,33 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:  31        phiếu (chiếm 63,27 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 07  phiếu (chiếm 14,29 % tổng số đại biểu HĐND.

13. Vũ Đức Chính, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

- Số phiếu tín nhiệm cao: 28  phiếu (chiếm 57,14 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:   19       phiếu (chiếm 38,78 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01  phiếu (chiếm 2,04 % tổng số đại biểu HĐND.

14. Bà Hoàng Thị Duyên, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 25  phiếu (chiếm 51,03 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:   22       phiếu (chiếm 45 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01  phiếu (chiếm 2,04 % tổng số đại biểu HĐND.

15. Ông Lăng Văn Hòa, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư

- Số phiếu tín nhiệm cao: 5   phiếu (chiếm 10,2 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:     35     phiếu (chiếm 71,42 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14,29 % tổng số đại biểu HĐND.

16. Ông Nguyễn Đình Học, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

- Số phiếu tín nhiệm cao: 16   phiếu (chiếm 32,65% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:    27      phiếu (chiếm 55,1 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu (chiếm 10,2 % tổng số đại biểu HĐND.

17. Ông Hà Huy Hội, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 14   phiếu (chiếm 28,57 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:     28     phiếu (chiếm 75,14 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06  phiếu (chiếm 13,24 % tổng số đại biểu HĐND.

18. Ông Nông Văn Kỳ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường

- Số phiếu tín nhiệm cao: 17  phiếu (chiếm 34,69% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:    24      phiếu (chiếm 49 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14,29 % tổng số đại biểu HĐND.

19. Ông Nông Văn Lung, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao: 13  phiếu (chiếm 26,53 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:    28      phiếu (chiếm  57,14% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 07 phiếu (chiếm 14,29 % tổng số đại biểu HĐND.

20. Bà Hồ Thị Kim Ngân, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32   phiếu (chiếm 65,35 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:   16       phiếu (chiếm 32,65 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

21. Ông Nông Quang Nhất, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Số phiếu tín nhiệm cao: 28   phiếu (chiếm 57,14 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:   19       phiếu (chiếm 38,78 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,04 % tổng số đại biểu HĐND.

22. Ông Ma Thế Quyên, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Số phiếu tín nhiệm cao: 18  phiếu (chiếm 36,73 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:   27       phiếu (chiếm 55,1 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 4,08 % tổng số đại biểu HĐND.

23. Ông Ma Trương Thiêm , Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

- Số phiếu tín nhiệm cao:  18  phiếu (chiếm  36,73 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:     27     phiếu (chiếm 55,1 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02  phiếu (chiếm 4,08 % tổng số đại biểu HĐND.

24. Ông Ma Xuân Thu, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

- Số phiếu tín nhiệm cao: 25  phiếu (chiếm 51,02 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:   23       phiếu (chiếm 46,93 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

25. Ông Văn Phúc Thụ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB và XH

- Số phiếu tín nhiệm cao: 23   phiếu (chiếm 49,94 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:    24      phiếu (chiếm 49 % tổng số đại biểu HĐND).

-Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND.

26. Ông Hà Văn Tiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở TT và TT

- Số phiếu tín nhiệm cao: 28  phiếu (chiếm 57,14 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:   14       phiếu (chiếm 28,57 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 12,24% tổng số đại biểu HĐND.

27. Ông Hà Văn Trường, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Số phiếu tín nhiệm cao: 9   phiếu (chiếm 18,37 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:      23    phiếu (chiếm 46,94 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 16 phiếu (chiếm 32,65 % tổng số đại biểu HĐND.

28. Ông Nguyễn Khánh Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

- Số phiếu tín nhiệm cao: 24   phiếu (chiếm 49 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm:   22       phiếu (chiếm 44,9 % tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02  phiếu (chiếm 4,08 % tổng số đại biểu HĐND.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với từng người được công bố công khai tại kỳ họp và được xác nhận bằng Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 10/12/2108 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Tác giả:  Đăng Hải
Nguồn: