Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội là mục tiêu của Đề án Văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/12/2018 kèm Quyết định số 1847/QĐ -TTg.

Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội là mục tiêu của Đề án Văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/12/2018 kèm Quyết định số 1847/QĐ -TTg.

 

Kiểm tra công vụ tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xác định vai trò quan trọng của mục tiêu trên, năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 165/KH - UBND ngày 03/4/2020 về thực hiện Đề án Văn hóa công vụ và tổ chức hội nghị tuyên truyền Đề án Văn hóa công vụ đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính và trực tại Bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị các cấp trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền qua báo, đài; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Đề án Văn hóa công vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ tại các cơ quan, đơn vị, từ năm 2019 đến năm 2021 tỉnh đã tổ chức 128 cuộc kiểm tra.

Sau ba năm triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có nhiều chuyển biến tích cực, tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, trang phục phù hợp với công việc; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt hơn tạo được môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính góp phần đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Theo đó, kết quả xếp loại chất lượng công chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trong những năm gần đây tỷ lệ xếp loại xuất sắc và tốt cao, cụ thể: Công chức cấp tỉnh, cấp huyện, năm 2019 tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 13,34%, hoàn thành tốt 83,57%; năm 2020 tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 18,84%, hoàn thành tốt 78,34%; năm 2021 tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 17,91%, hoàn thành tốt 80,79%. Viên chức, năm 2019 tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 19,24%, hoàn thành tốt 76,74%; năm 2020 tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 16,27%, hoàn thành tốt 80,86%; năm 2021 tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 24,25%, hoàn thành tốt 73,25%. Cán bộ, công chức cấp xã, năm 2019 tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1,87%, hoàn thành tốt 94,81%; năm 2020 tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5,92%, hoàn thành tốt 92%; năm 2021 tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 7,93%, hoàn thành tốt 89,53%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế, như: Vẫn còn tình trạng chậm trễ trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một số bộ phận cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện triệt để, thường xuyên, còn cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật, như: Năm 2019 có 24 cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách đến cách chức; năm 2020 có 08 cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý mức khiển trách, cảnh cáo; năm 2021 có 21 công chức, viên chức xử lý mức khiển trách, cảnh cáo.

Để thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị cần có những giải pháp tuyên truyền, quán triệthiệu quả hơn nữa để nâng cao nhận thức của từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ./.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tỉnh Bắc Kạn ban hành thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022(27/12/2021)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (26/12/2021)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/12/2021)

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế.(19/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2021 - 2030 (10/11/2021)

Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII(15/10/2021)

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay(23/08/2021)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ(22/03/2021)

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh(01/02/2021)

Những nỗ lực cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020 (20/08/2020)