Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một số nét nổi bật trong công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bắc Kạn.

Xác định cải cách hành chính là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bắc Kạn luôn chỉ đạo quyết liệt và chủ động tìm những giải pháp trong triển khai thực hiện CCHC của tỉnh, theo đó công tác CCHC của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2018 có những kết quả tích cực, thể hiện ở những kết quả nổi bật sau:

Thứ nhất: Về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung, của Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 10/4/2018 và Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/4/2018 về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và cấp thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo đó, tỉnh đang thực hiện sắp xếp: Hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; sáp nhập một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh như: Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng với Sở Giao thông vận tải; Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ với Ban Dân tộc tỉnh. Đối với các đơn vị sự nghiệp sẽ tiến hành sáp nhập như: Trường Trung cấp Y tế, Trường Cao đẳng cộng đồng, Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú thành một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh; hợp nhất Trung tâm Văn hoá và Đoàn nghệ thuật cấp tỉnh thành một đầu mối; hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp, Công tác xã hội và Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trực thuộc Sở Y tế thành Trung tâm bảo trợ đa chức năng. Hiện nay các đơn vị đang xây dựng Đề án; riêng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đế án; đối với Ban Tôn giáo sáp nhập với Ban Dân tộc hiện nay tỉnh đang xin ý kiến Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc.

 

Trụ sở Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 Quy định chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Theo Nghị quyết trên, số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí không quá 08 người; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu không quá 03 người; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã và có thể kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn thực hiện kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn. Mỗi người được đảm nhiệm 01 chức danh chính thức và kiêm nhiệm không quá 03 chức danh; kiêm nhiệm chức danh nào thì được hưởng 60% mức phụ cấp của chức danh đó.

Cũng theo quy định trong Nghị quyết, mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã là 200.000 đồng/tổ chức/tháng bao gồm: Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam; ở thôn là 150.000 đồng tổ chức/tháng bao gồm: Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân, Chi hội phụ nữ, Chi đoàn Thanh niên, Ban công tác Mặt trận.

Trên cơ sở Nghị quyết trên, tỉnh sẽ thực hiện sắp sếp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, từ 18 định biên xuống còn 8 định biên (giảm từ 2.183 xuống còn 976 người); những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ phố từ 14 định biên xướng còn 3 định biên (giảm từ 18.497 xuống còn 5.648 người.

Sắp xếp, thu gọn các đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn, tổ phố chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường các nguồn lực của địa phương. Sở Nội vụ đã tổ chức rà soát và xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021 tỉnh Bắc Kạn, theo khảo sát tỉnh sẽ sáp nhập 23 xã, thị trấn và sáp nhập 254 thôn, tổ phố.

Thứ hai: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển công chức đối với môn thi tin học và môn thi chuyên môn nghiệp vụ phần thi trắc nghiệm. Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện quy trình tuyển dụng công chức từ năm 2017, cho 33 vị trí việc làm cần tuyển, trong đó có 411 người dự thi. Việc thi tuyển được thực hiện qua 4 môn thi gồm: Môn thi kiến thức chung; chuyên môn nghiệp vụ; tin học; ngoại ngữ tiếng Anh với 5 bài thi gồm bài thi viết về kiến thức chung, bài thi viết tiếng Anh, bài thi trắc nghiệm tin học, riêng môn chuyên môn nghiệp vụ có 02 bài thi là thi viết và thi trắc nghiệm. Trong đó, môn thi tin học và môn thi chuyên môn nghiệp vụ phần thi trắc nghiệm, tỉnh đã ứng dụng CNTT trong thi tuyển. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển dụng đảm bảo được sự khách quan, minh bạch hơn, qua đó tạo điều kiện cho những người tài có năng lực thực sự vào làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của tỉnh.

Thứ ba: Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II đối với 37 người dự thi, kết quả có 36/37 người đạt kết quả. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bắc Kạn tổ chức kỳ thi này, việc tổ chức thi đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Thứ tư: Thực hiện chuyển đổi 02 đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình doanh nghiệp (Bến xe khách Bắc Kạn; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Kạn). Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục rà soát hoàn thiện thủ tục chuyển đổi thêm 01 đơn vị (Trung tâm quy hoạch và kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn).

 

Công ty Cổ phần Bến xe tỉnh Bắc Kạn

Thứ năm: Ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, tỉnh triển khai thực hiện Hệ thống phần mềm Một cửa, Một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Mức độ sử dụng các dịch vụ này ngày càng được nâng lên, theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay 16 đơn vị cấp tỉnh, 8 đơn vị cấp huyện và 122 đơn vị cấp xã đã đưa phần mềm một cửa, một cửa liên thông vào sử dụng, trong đó 109 đơn vị có mức độ sử dụng tốt; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 39% tăng so với năm 2017 (năm 2017 là 20%), mức độ 4 đạt 48% tăng so với năm 2017 (năm 2017 là 22%); các đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã cũng đều thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, việc giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp được công khai, minh bạch chống sự nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ công chức, viên chức, góp phần phòng chống tham nhũng của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả nổi bật trên, công tác CCHC của tỉnh còn một số hạn chế và khó khăn, như: Đội ngũ công chức tham mưu CCHC tại các cơ quan, đơn vị đều thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi nên còn hạn chế trong công tác tham mưu CCHC tại các đơn vị. Số lượng TTHC kiến nghị đơn giản hóa trong năm còn ít, vẫn còn hồ sơ giải quyết chậm, sự hài lòng của người dân chưa cao. Tỷ lệ TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ chiếm tỷ lệ thấp (đạt 4%).

Trong thời gian tới, để khắc phục những khó khăn, hạn chế và để thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong thực hiện CCHC của tỉnh, trong đó trước mắt tập trung chỉ đạo thực hiện có hiểu quả Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 10/4/2018 và Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 10/8/2017 về việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021; thực hiện đồng bộ việc sắp xếp cơ cấu công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt; bố trí công chức có năng lực, trách nhiệm và hiểu biết về CCHC làm công tác tham mưu CCHC tại các đơn vị. Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân, doanh nghiệp về lợi ích các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để người dân biết thực hiện khi cần giao dịch./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: