Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những khó khăn trong thực hiện chấm dứt hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị và chủ trương của Ban chấp hành Trung ương tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Kạn, ngày 30/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có văn bản chỉ đạo các đơn vị chấm dứt việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính nhà nước kể từ ngày 16/3/2018 và các đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ với những vị trí thực sự cần thiết và phải trong phạm vi chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao…. Thời gian chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị vượt quá số lượng biên chế sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện kể ngày 31/12/2018.

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Qua triển khai thực hiện, đến nay tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính nhà nước đã thực xong việc chấm dứt ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện được việc chấm dứt hợp đồng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Do số lượng biên chế được giao hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ nên khi thực hiện chấm dứt hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ngoài biên chế tại các đơn vị trước ngày 31/12/2018 gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có số lượng hợp đồng ngoài biên chế lớn như Bệnh viện đa khoa tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú tỉnh.

Đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh, tháng 12 năm 2016 được đưa vào sử dụng tăng 180 giường bệnh (từ 320 giường tăng lên 500 giường bệnh). Theo định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT- BYT- BNV ngày 05/6/2007 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước thì số biên chế tối thiểu của Bệnh viện đa khoa tỉnh phải có là 625 biên chế. Theo đó, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ giao bổ sung biên chế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được bổ sung biên chế theo quy định. Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh được giao 361 biên chế viên chức, hiện có mặt 337, chưa có mặt 24 (đơn vị phải hợp đồng 95 người làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có 71 hợp đồng ngoài biên chế).Với số biên chế được giao không đáp ứng được yêu cầu công việc nên viên chức Bệnh viện phải thực hiện trực trung bình 2,5 ngày đến 03 ngày/tuần, không được nghỉ bù vào ngày hôm sau (theo quy định thì mỗi người trực từ 01 đến 02 ngày/tuần và được nghỉ bù vào ngày hôm sau), do đó gây áp lực và ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên y tế, và chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn

Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, năm 2018 được giao 65 biên chế viên chức, hiện có mặt 55 người, chưa tuyển 10 biên chế (đơn vị phải hợp đồng với 39 người làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có 29 hợp đồng ngoài biên chế).

Hiện nay, các vị trí việc làm của Đài PTTH đều chưa bảo đảm số lượng biên chế tối thiểu theo khối lượng công việc thực tế của đơn vị, cụ thể như: Vị trí quay phim không có biên chế nào (100% là lao động hợp đồng); vị trí kỹ thuật truyền dẫn phát sóng có 3 biên chế; vị trí phát thanh viên Tiếng Việt chỉ có 2 biên chế,... Nếu đến ngày 31/12/2018, chấm dứt 29 hợp đồng ngoài biên chế (chiếm 30,85% tổng số nhân lực chuyên môn của đơn vị) sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú tỉnh, năm 2018 được giao 43 biên chế viên chức, hiện có mặt 43/43 người. Hiện nay, đơn vị phải hợp đồng 42 người làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ngoài biên chế.

          Ngoài các đơn vị trên, còn một số đơn vị khác như các trung tâm trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; các chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; … cũng gặp khó khăn trong việc thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ngoài biên chế được giao.

Do vậy, để bảo đảm việc thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ngoài biên chế được giao trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính) theo đúng quy định của của Trung ương và để các đơn vị có lộ trình thực hiện sắp xếp, chấm dứt hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tỉnh Bắc Kạn nên xem xét thực hiện chấm dứt hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ngoài biên chế được giao theo lộ trình của Trung ương là đến năm 2021 cơ bản chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính), đến năm 2025 thực hiện xong việc chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: