Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Hiện nay mức hỗ trợ đóng BHYT tăng thêm từ ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đang thực hiện ổn định và tương đối phù hợp với tình hình thực tế cũng như khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Tuy nhiên, ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 105/2014/NĐ-CP (trong đó, mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách nhà nước được quy định bằng mức hỗ trợ cũ tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP), theo đó, Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND hết hiệu lực thi hành kể từ khi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP có hiệu lực; như vậy, tỉnh sẽ không có cơ sở hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương để đóng BHYT cho các đối tượng chính sách với mức cao hơn mức quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Mt khác, ti khon 3 Điu 8 Nghđịnh s 146/2018/NĐ-CP quy định: “y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc trung ương căn c kh năng ngân sách địa phương và các ngun hp pháp khác, k c 20% s kinh phí quy định ti đim a khon 3 Điu 35 ca Lut bo him y tế xây dng và trình Hi đồng nhân dân cp tnh quyết định mc h trđóng bo him y tế cao hơn mc h tr ti thiu quy định ti khon 1Điu này”. Như vy, vic ban hành Ngh quyết mi thay thế Ngh quyết s 02/2016/NQ-HĐND và Ngh quyết s 40/2017/NQ-HĐND là cơ sđể tnh h tr t ngân sách địa phương đểđóng BHYT cho các đối tượng còn khó khăn, đảm bo được tính n định ca chính sách an sinh xã hi trên toàn tnh.

 

Sổ bảo hiểm

Xut phát t thc tin trên, Hi đồng nhân dân tnh đã ban hành Ngh quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 về quy định mc h tr tăng thêm ngoài mc h trđóng BHYT quy định ti Nghđịnh s 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 ca Chính ph với mức hỗ trợ như sau:

1. H tr 10% mc đóng bo him y tế cho người thuc h gia đình cn nghèo theo tiêu chí chun cn nghèo theo quy định ca Chính ph, Th tướng Chính ph (không bao gm các đối tượng: Người thuc h gia đình cn nghèo đang sinh sng ti các huyn nghèo theo Ngh quyết s 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 ca Chính ph v chương trình h tr gim nghèo nhanh và bn vng và các huyn được áp dng cơ chế, chính sách theo Ngh quyết s 30a/2008/NQ-CP).

2. H tr 30% mc đóng bo him y tế cho người thuc h gia đình nghèo đa chiu (không bao gm các đối tượng: Người thuc h gia đình nghèo theo tiêu chí v thu nhp, người thuc h nghèo đa chiu có thiếu ht v bo him y tế quy định ti Quyết định s 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 ca Th tướng Chính ph ban hành chun nghèo tiếp cn đa chiu áp dng cho giai đon 2016-2020 và các quyết định khác ca cơ quan có thm quyn sa đổi, b sung hoc thay thế chun nghèo áp dng cho tng giai đon).

3. H tr 20% mc đóng bo him y tế cho hc sinh, sinh viên.

4. H tr 10% mc đóng bo him y tế cho người thuc h gia đình làm nông nghip, lâm nghip có mc sng trung bình theo quy định ca Chính ph, Th tướng Chính ph.

Nghị quyết ban hành nhằm mục đích tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng BHYT quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ cho các đối tượng chính sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; góp phần giữ ổn định tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh, đồng thời đảm bảo chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: