Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

Sự cần thiết của việc rà soát và điều chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tính đến ngày 31/12/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quyết định phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của 29/29 cơ quan, tổ chức hành chính theo Quyết định số 2020/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ; quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm của 429/429 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành và trực thuộc UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức sử dụng, quản lý, sắp xếp, bố trí, xây dựng nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch và chức danh nghề nghiệp góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện trên cơ sở các văn bản quy định của bộ quản lý chuyên ngành và quy định của Tỉnh ủy. Tuy nhiên, hiện nay, một số Bộ quản lý chuyên ngành đã ban hành các văn bản quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Đồng thời, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành một số quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc và trực thuộc các cơ quan, đơn vị. Điều này dẫn đến sự thay đổi về tiêu chuẩn khung năng lực đối với một số vị trí việc làm. Do đó, các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cần thiết phải thực hiện để rà soát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp để có sự điều chỉnh Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt để bảo đảm phù hợp với các văn bản quy định hiện hành theo từng thời điểm, để làm tốt việc này các cơ quan, đơn vị cần thực hiện theo các hướng sau đây

Đối với các cơ quan hành chính nhà nước cần rà soát bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm đã được phê duyệt qua rà soát nếu phát hiện những điểm chưa phù hợp thì đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh. Nếu các cơ quan hành chính có sự điều chỉnh, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức (giải thể, thành lập mới, chia tách, sáp nhập…) thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.

Đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, thực hiện rà soát, đối chiếu với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định của Tỉnh ủy, bộ ngành, Trung ương và các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định hiện hành phát hiện những điểm chưa phù hợp thì đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung theo quy định.

Xác định vị trí việc làm là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách chế độ công vụ, công chức, tuy nhiên công việc này còn rất mới chưa có tiền lệ trong nền hành chính nước ta, làm tốt công tác này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc quản lý, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức và cải cách tiền lương hiệu quả. Chính vì vậy, việc rà soát, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của công tác cán bộ để bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành về tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp sẽ góp phần chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh./

Tác giả:  Nguyễn Thảo
Nguồn: