Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giảm phiền hà tại các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh là những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn đang tập trung thực hiện trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), giảm phiền hà tại các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hướng đến sự hài lòng của người bệnh là những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn đang tập trung thực hiện trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử.

Thời gian qua, ngành Y tế Bắc Kạn đã nghiêm túc quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với việc thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động của ngành, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Y tế.

Ngày 16/3/2015, bộ phận Một cửa của Sở Y tế chính thức đi vào hoạt động. Phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí riêng biệt, khu vực thực hiện tiếp nhận và trả kết quả có vị trí khang trang, thuận tiện, thiết bị phục vụ cho hoạt động gồm máy vi tính, máy in, máy scan, bàn, ghế, văn phòng phẩm, điện thoại cố định, quạt máy, máy điều hòa nhiệt độ, nước uống… nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết hồ sơ của tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch. Từ ngày 01/01/2018, Sở Y tế đưa vào vận hành sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử”. Phần mềm quản lý toàn bộ hoạt động tiếp nhận, in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và quy trình xử lý của các bộ phận đối với việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; tăng hiệu quả trong công tác theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, tìm kiếm kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính. Phần mềm còn cho phép cá nhân, tổ chức tra cứu tình trạng hồ sơ và kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Theo số liệu thống kê, Sở Y tế hiện có 157 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận “Một cửa”, trong đó có 106/157 thủ tục hành chính cung cấp ở mức độ 3 và có 14 TTHC cung cấp ở mức độ 4. Toàn bộ quy trình thực hiện cũng như thời hạn giải quyết đều được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế giúp người dân dễ dàng tra cứu. Các thủ tục được tiếp nhận, xử lý theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, đúng thời gian, đúng pháp luật.

Quá trình thực hiện cho thấy, việc cung cấp dịch vụ công, trực tuyến ở mức độ 3,4 là cách làm rất thiết thực để giảm tải được áp lực công việc cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc thuận tiện, khoa học hơn. Qua đó, người dân được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa năm 2018 (số liệu tính từ 01/01/2018 đến 20/11/2018), tổng số hồ sơ cần xử lý là 550, trong đó có 368 hồ sơ tiếp nhận mức độ 3; 157 hồ sơ tiếp nhận mức độ 4. Số hồ sơ đã giải quyết là 457.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với tất cả các thủ tục hành chính thực hiện qua bộ phận một cửa (trừ thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định Y khoa). Tính đến thời điểm 20 tháng 11 năm 2018, Sở Y tế đã trả 178 kết quả cho các cá nhân và tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích. Các hồ sơ thủ tục hành chính đều được giải quyết đúng pháp luật, đúng thời hạn, nhận được sự hài lòng của người dân.

Cùng với việc đưa vào sử dụng có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công mức độ cao, Sở Y tế cũng đã triển khai đồng bộ và có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh trong trao đổi công việc. Trong năm 2018, 100% văn bản (trừ văn bản mật) được trao đổi dưới dạng điện tử, 100% văn bản gửi qua mạng được ký số. Tất cả các văn bản (trừ văn bản mật và các văn bản liên quan đến thanh toán) thì đều được Sở Y tế thực hiện ký số, gửi bản điện tử (không thực hiện gửi văn bản giấy) cho các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc thông qua phần mềm quản lý văn bản, thực hiện đầy đủ các quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản trên phần mềm.

Nhằm đơn giản hoá các thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch nền hành chính phục vụ nhân dân, công tác rà soát thủ tục hành chính được đặc biệt quan tâm. Năm 2018, tổng số 73 thủ tục hành chính thuộc nhóm thủ tục hành chính trọng tâm lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh đã được rà soát, đánh giá, trong đó đề nghị sửa đổi 06 thủ tục hành chính với nội dung rút ngắn thời gian thụ lý, thẩm định hồ sơ. Sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh công bố mới 29 thủ tục hành chính và bãi bỏ 24 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế theo Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 và Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

 

Các thủ tục hành chính của Sở Y tế được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Sở

Cùng với đó, các cơ sở y tế do Sở Y tế quản lý cũng đang tích cực thực hiện ứng dụng CNTT vào hoạt động khám chữa bệnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Công tác tiếp đón, hướng dẫn và cung cấp thông tin cho người bệnh về quy trình khám, chữa bệnh, địa điểm cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh hoặc các TTHC, chế độ chính sách về khám, chữa bệnh... đã được các bệnh viện thực hiện tận tình, chu đáo. 09/09 bệnh viện trong toàn ngành đã ứng dụng Phần mềm quản lý bệnh viện giúp cho việc khám, chữa bệnh và giám định thanh toán Bảo hiểm y tế tại các bệnh viện được nhanh chóng, chính xác, thuận tiện. 122 trạm y tế xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã áp dụng phần mềm quản lý thông tin y tế như quản lý về dân số, khám bệnh, tiêm chủng, kế hoạch hóa gia đình, dược, thống kê báo cáo, thanh toán bảo hiểm,…

Hiện nay, Sở Y tế đang tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, dự kiến đến hết năm 2018 sẽ đưa toàn bộ thủ tục hành chính vào thực hiện theo cơ chế một cửa với tổng số 199 thủ tục. Ngành Y tế phấn đấu thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị trực thuộc, các cơ quan hành chính trong tỉnh với tỉ lệ văn bản lưu chuyển trên môi trường mạng là 100%; triển khai có hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử, đẩy mạnh tuyên truyền người dân và doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức đối với công tác CCHC, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC ở phạm vi cơ quan, đơn vị mình phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; gắn việc thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tryền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ y tế công của công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào tiến trình cải cách và giám sát chất lượng thực thi công vụ của công chức, viên chức.

Những nỗ lực của ngành Y tế trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là trong công tác hiện đại hoá hành chính đã góp phần hỗ trợ đắc lực trong công tác chuyên môn của ngành. Người dân đã được hưởng nhiều tiện ích từ việc ứng dụng CNTT, hiện đại hoá hành chính của ngành mang lại. Đây là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: