Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thẩm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 tại Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT

Sáng 4/12, tại Bộ TN&MT, Đoàn kiểm tra 717 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã thông báo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi thông báo kết quả kiểm tra tại Bộ TN&MT. Ảnh:VGP/Lê Sơn

Báo cáo của Đoàn kiểm tra nêu rõ: Ban Cán sự Đảng đã phối hợp với Đảng ủy Bộ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 cho 220 đồng chí; tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương Khoá XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05, các kế hoạch và văn bản hướng dẫn của Trung ương đến 150 cán bộ chủ chốt của Bộ.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Cụ thể, đã xác định nội dung đột phá là xây dựng tác phong, lề lối và phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, thực tiễn; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nói đi đôi với làm; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước của bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, lựa chọn chuyên đề cụ thể để đưa vào nội dung sinh hoạt động định kỳ của chi bộ, kết hợp với thăm các khu di tích lịch sử cách mạng; gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm ở cơ quan, đơn vị.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mời báo cáo viên Trung ương, liên hệ Ban Tuyên giáo các địa phương truyền đạt nghị quyết…

Báo cáo của Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một số cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị của Bộ TN&MT như bình quân chủ nghĩa, làm việc đại khái qua loa, một số quyết định hoặc tổ chức gây lãng phí, ở một số đơn vị chưa thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc rà soát thực hiện cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên và môi trường tuy đạt nhiều kết quả nhưng vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn; một số cấp ủy đảng thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và các văn bản hướng dẫn chưa kịp thời, chưa thường xuyên, còn hình thức; có cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc; việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch chưa cụ thể…

 

Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khẳng định, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT sẽ nghiêm túc tiếp thu báo cáo thẩm tra, xác minh của Đoàn kiểm tra. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, sẽ nghiêm túc tiếp thu báo cáo thẩm tra, xác minh của Đoàn kiểm tra. Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT nhận thấy, Đoàn kiểm tra đã làm việc hết sức trách nhiệm, nghiêm túc, đánh giá chính xác, chỉ ra những hạn chế, nhận diện khuyết điểm để Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo của Đoàn kiểm tra rất có ý nghĩa đối với Bộ trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho biết, là Bộ TN&MT quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trải rộng khắp đến tận cả vùng miền, đến các huyện vùng sâu, vùng xa như lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, tài nguyên nước… nên còn một số tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cơ quan chưa cùng đầu mối, một số đơn vị sự nghiệp cần chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ, nhân viên hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh: Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã nghiêm túc chấp hành quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, kế hoạch của Đoàn kiểm tra. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chấp hành, tạo điều kiện để hoạt động thẩm tra, xác minh của Đoàn kiểm tra hoạt động tốt.

Qua thẩm tra, xác minh, Đoàn kiểm tra nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05, theo chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương. Qua đó, các cấp ủy đảng của Bộ đã thấy rõ hơn tác dụng của việc quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 trong tình hình hiện nay. Đó là, công tác chính trị tư tưởng đã có chuyển biến tích cực, hiệu quả, có cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn trong chỉ đạo, cụ thể hoá các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào việc tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn hơn về năng lực, trách nhiệm, chấp hành các nguyên tắc của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo của mình, có những chuyển biến tích cực trong công tác, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy được vai trò, vị thế trong việc nâng cao vai trò quản lý của Bộ TN&MT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05, nhất là trong công tác kiểm điểm việc phê bình và tự phê bình. Theo Phó Thủ tướng, những hạn chế, khuyết điểm đó cần được Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT nhìn nhận, tự đánh giá, xác định nguyên nhân, đề ra kế hoạch, giải pháp khắc phục cụ thể, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ban Cán sự Đảng.

 

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện tốt hơn yêu cầu mà Đoàn kiểm tra đã nêu trong báo cáo. Khẩn trương chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05.

Coi trọng và phát huy trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT vừa làm nhiệm vụ quản lý nhà nước, vừa tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển đất nước.

Tuy nhiên, hiện nay lĩnh vực tài nguyên và môi trường đang đứng trước nhiều thách thức phải vượt qua, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai và bảo vệ môi trường hiện nay. Do đó, phải quản lý, giám sát rất chặt chẽ các dự án đầu tư, xây dựng hiện nay, nhất là việc đánh giá tác động môi trường phải từ khâu đầu đến khâu cuối, có giải pháp khắc phục cho được những hạn chế, có giải pháp căn cơ trong tương lai, tạo động lực cho phát triển kinh tế.

“Ngay vấn đề xử lý rác thải hiện nay cũng đang gây nhiều bức xúc trong nhân dân, nếu không có giải pháp hiệu quả, sẽ để lại hậu quả rất lớn trong những năm tới”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý Bộ TN&MT.

Tác giả: 
Nguồn:  Chinhphu.vn