Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản của giám đốc sở trở lên

Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN - sửa đổi) quy định, giao Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhà nước.

 

Trụ sở Thanh tra Chính phủ

Luật PCTN (sửa đổi) vừa được Quốc hội (QH) thông qua tại Kỳ họp thứ 6 sáng ngày 20/11. Một trong những điểm mới của luật này là quy định về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Trong quá trình thảo luận luật trước khi QH biểu quyết thông qua, đây là vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau.

Uỷ ban Thường vụ (UBTV) QH nhận thấy, để khắc phục những hạn chế của Luật PCTN hiện hành; đồng thời cũng phải phù hợp với thực tiễn tổ chức bộ máy Nhà nước ta hiện nay, bảo đảm tính khả thi thì việc sửa đổi mô hình cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập cần theo hướng tăng cường một bước tính tập trung.

Các phương án về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập trình QH đều đã được đánh giá tác động, cân nhắc về tính khả thi trên cơ sở tính toán cụ thể về số đối tượng chịu sự kiểm soát của mỗi cơ quan.

Về vấn đề này, UBTVQH đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội gửi phiếu thăm dò ý kiến các vị ĐBQH. Kết quả: có 330/456 ý kiến đại biểu (ĐB), chiếm 68,04% tổng số ĐBQH tán thành với quy định của dự thảo luật.

Chỉ có 83/456 ý kiến ĐB, chiếm 17,11% tổng số ĐBQH tán thành với quy định: Giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại tất cả các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương; thanh tra bộ, thanh tra tỉnh, đơn vị phụ trách tổ chức, cán bộ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương nơi không có cơ quan thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của các đối tượng còn lại.

Tiếp thu đa số ý kiến ĐBQH, Điều 30 Luật quy định: Giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhà nước.

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người kê khai còn lại công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhà nước.

Cơ quan giúp UBTVQH về công tác đại biểu kiểm soát tài sản, thu nhập của ĐBQH hoạt động chuyên trách và người có nghĩa vụ kê khai khác thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ của QH.

Văn phòng QH kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan thuộc UBTVQH, Văn phòng Quốc hội, trừ trường hợp quy định tại luật này.

Văn phòng Chủ tịch nước kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước.

Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác trong hệ thống cơ quan, tổ chức đó.

Tác giả: 
Nguồn:  thanhtra.com.vn