Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tướng Chính phủ giao biên chế công chức năm 2019

Nhằm tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương chủ động trong việc sử dụng biên chế công chức năm 2019, ngày 14 tháng 8 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1016/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

 

Công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước

Quyết định giao tổng biên chế công chức năm 2019 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế công chức dự phòng và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 259.598 biên chế, giảm 5.508 biên chế so với năm 2018.

Trong đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước 258.163 biên chế, gồm 105.189 biên chế của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; 151.906 biên chế của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 1.068 biên chế của các cơ quan đại diệnViệt Nam ở nước ngoài. Biên chế công chức dự phòng 749 biên chế và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước 686 biên chế.

Theo Quyết định trên, tỉnh Bắc Kạn được giao 1.588 biên chế công chức, giảm 34 biên chế so với năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ thành lập, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngbiên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế quy định tại Quyết địnhnày. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng biên chế công chức dự phòng theo quy định.

Quyết định nêu, các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao tại Quyết định này khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định./.

Nguồn: Theo Quyết định số 1016/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Tác giả:  L.T
Nguồn: