Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Để tiếp tục tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nhất là hoạt động của đội ngũ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, ngày 07/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Lấy ý kiến của người dân về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố

Theo Nghị quyết trên, tỉnh thực hiện sáp nhập 34 thôn, tổ dân phố thành lập 16 thôn, tổ dân phố mới. Trong đó, huyện Bạch Thông, sáp nhập 15 thôn, tổ dân phố để thành 07 thôn, tổ dân phố mới; huyện Ba Bể, sáp nhập 08 thôn, tổ dân phố để thành 04 thôn, tổ dân phố mới; huyện Chợ Mới, sáp nhập 07 thôn, tổ dân phố để thành 03 thôn, tổ dân phố mới; huyện Chợ Đồn, sáp nhập 02 thôn, tổ dân phố để thành 01 thôn, tổ dân phố mới; huyện Ngân Sơn, sáp nhập 02 thôn, tổ dân phố để thành 01 thôn, tổ dân phố mới. Số lượng trước khi sáp nhập là 1.310 thôn, tổ dân phố, số lượng sau khi sáp nhập là 1.292 thôn, tổ dân phố, giảm 18 thôn, tổ dân phố.

Đổi tên các thôn thuộc thị trấn Đồng Tâm huyện Chợ Mới là: Thôn Khuổi Hón, đổi thành Tổ dân phố số 8; thôn Bản Tèng, đổi thành Tổ dân phố số 9; thôn Nà Khon, đổi thành Tổ dân phố số 10; thôn Nà Mố, đổi thành Tổ dân phố số 11; thôn Làng Dao, đổi thành Tổ dân phố số 12.

Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

(Nguồn: theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2021của HĐND tỉnh).

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế.(19/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2021 - 2030 (10/11/2021)

Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII(15/10/2021)

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay(23/08/2021)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ(22/03/2021)

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh(01/02/2021)

Những nỗ lực cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020 (20/08/2020)

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020(19/08/2020)

Công tác lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới - Những bài học và suy ngẫm(19/08/2020)

Quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác(19/08/2020)