Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn ban hành thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm năm 2022 (Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021).

 

Quang cảnh cuộc họp triển khai công tác CCHC tỉnh Bắc Kạn

Kế hoạch đề ra mục tiêu chung là “Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng chính quyền điện tử nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp” và đề ra 39 mục tiêu cụ thể. Trong đó:

- Mục tiêu cải cách thể chế là: Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi; theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

- Mục tiêu cải cách TTHC là: 100% TTHC công bố kịp thời, đúng quy định; 100% TTHC công khai kịp thời, đúng quy định; 100% TTHC xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC kịp thời, đúng quy định; 50% cấp tỉnh, 40% cấp huyện và 35 % cấp xã số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết; tối thiểu 20% tổng số TTHC có phương án rà soát tối thiểu 10 TTHC/đơn vị; 20% số hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh; 50% số hồ sơ TTHC được thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt 90% trở lên. (lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt 85% trở lên; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%; mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%); 100% kiến nghị, phản ánh được xử lý dứt điểm.

- Mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy là: Nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục sắp xếp các thôn, tổ dân phố; quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đảm bảo theo đúng quy định; đẩy mạnh việc phân cấp quản lý.

- Mục tiêu cải cách chế độ công vụ là: 97% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm; 91% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu viên chức phù hợp với vị trí việc làm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 100% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; phấn đấu từ 64% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn đại học trở lên.

- Mục tiêu cải cách tài chính công là:Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên; đảm bảo thời gian theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; đảm bảo hướng dẫn, phổ biến kịp thời các quy định mới về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm kiến nghị tài chính qua các đợt thanh tra, kiểm toán; đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; giải ngân kịp thời, hiệu quả nguồn vốn đầu tư công; đảm bảo hướng dẫn, phổ biến kịp thời các quy định mới về tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước; sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, các nguồn hợp pháp và tài sản đúng quy định.

- Mục tiêu xây dựng và phát triển chính quyền điện tử là: 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; 40% cuộc họp của chính quyền, đoàn thể (trừ các cuộc họp mật) được tổ chức trực tuyến; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); hệ thống thông tin (HTTHC) nền tảng phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh được nâng cấp, mở rộng kết nối, chia sẻ. 30% các HTTT của tỉnh có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu; 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% đơn vị hành chính cấp xã, trên 80% hộ gia đình; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; 100% TTHC có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; 70% TTHC của tỉnh thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ giải quyết đạt từ 25% trở lên; hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo an toàn thông tin.

- Về công tác chỉ đạo, điều hành tập trung vào những mục tiêu là đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về công tác CCHC trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh trong công tác CCHC; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong thực hiên CCHC.

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đưa ra 05 giải pháp thực hiện, là:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện CCHC, coi công tác CCHC thực sự là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là khâu đột phá của tỉnh.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; gắn việc thực hiện công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tryền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào tiến trình CCHC và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các dự án, chương trình, kế hoạch CCHC của tỉnh.

Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện, cụ thể:

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố được giao chủ trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC tại Mục II Kế hoạch này, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ. Căn cứ kế hoạch này và tình hình thực thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch CCHC năm 2022 của cơ quan, đơn vị (trong đó cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp và phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong triển khai các nội dung). Bố trí kinh phí thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc xây dựng kế hoạch CCHC năm 2022. Tuyên truyền, quán triệt các nội dung trong Kế hoạch này và kế hoạch của đơn vị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc và trực thuộc cơ quan, đơn vị.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bắc Kạn; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thường xuyên thông tin, tuyên truyền tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC của Kế hoạch.

- Sở Nội vụ chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này. Cuối năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của các đơn vị báo cáo UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát đối với công tác CCHC.

- Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp: Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC, đặc biệt là công tác giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương, kiến nghị nhằm kịp thời thực hiện các giải pháp, biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm: Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh.

(Nguồn: theo Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021của UBND tỉnh).

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tỉnh Bắc Kạn ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (26/12/2021)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/12/2021)

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế.(19/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2021 - 2030 (10/11/2021)

Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII(15/10/2021)

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay(23/08/2021)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ(22/03/2021)

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh(01/02/2021)

Những nỗ lực cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020 (20/08/2020)

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020(19/08/2020)