Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn duy trì thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và cải cách hành chinh

Công tác thanh tra, kiểm tra là nhiệm vụ thường xuyên đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Việc thanh tra, kiểm tra nhằm mục đích đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, qua đó tìm ra những giải pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời để góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác thanh tra, kiểm tra, hàng năm tỉnh Bắc Kạn đều ban hành kế hoạch thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính.

 

Kiểm tra công tác CCHC tại UBND huyện Bạch Thông

Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018, theo đó Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn đã thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra tại 06 sở, ngành (Sở: Tài chính, Thông tin TT, Nông nghiệp PTNT, Lao động TBXH và Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu CN tỉnh); 03 huyện (huyện: Bạch thông, Pác Nặm, Ba Bể); 09 xã, thị trấn (thị trấn Phủ Thông, xã Quang Thuận và Đôn Phong; xã Mỹ Phương, Hà Hiệu, Phúc Lộc; xã Nghiên Loan, Xuân La, Công Bằng). Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã chủ động ban hành các văn bản để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ động trong tổ chức, triển khai thực hiện. Do vậy, kết quả thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị được kiểm tra có những chuyển biến, tích cực.

Tuy nhiên, một số đơn vị được kiểm tra còn có những tồn tại, hạn chế như chưa quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; cách thức giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa đầy đủ theo quy định; việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính còn khó khăn, số kinh phí tiết kiệm để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn ít; tài liệu hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO tại một số đơn vị chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời khi có sự thay đổi; tại cấp xã hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin chưa đầy đủ, thiết bị cấu hình còn thấp.

Sau mỗi cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã có thông báo kết quả kiểm tra tới từng đơn vị, trong thông báo ghi rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và có những kiến nghị, đề xuất với đơn vị được kiểm tra. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị được kiểm tra trước ngày 31/12/2018 phải có báo cáo kết quả xử lý những vấn đề kiến nghị của Đoàn kiểm tra.

 

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Sở Nội vụ đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 24 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị cơ bản đã thực hiện tương đối tốt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính như chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối tác phong làm việc, có lịch công tác tuần, tháng theo quy định. Việc bài trí khuôn viên công sở được thực hiện tương đối nghiêm chỉnh, không có hiện tượng lập bàn thờ và thắp hương trong phòng làm việc. Các đơn vị cũng duy trì quản lý khá tốt phần mềm quản lý văn bản (TDOFICE), công chức thực hiện nhiệm vụ được phân công xử lý đúng thời hạn trên hồ sơ công việc. Việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ hành chính với công dân và các tổ chức cơ bản được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, còn một số đơn vị công chức chưa chấp hành nghiêm túc về việc đeo thẻ và thời gian theo quy định. Đối với những đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định, Sở Nội vụ đã có văn bản đề nghị thủ trưởng đơn vị kịp thời chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở. Theo đó, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng theo phân cấp không khen thưởng tập thể và người đứng đầu cơ quan đơn vị có vi phạm.

Trong năm 2018, Sở Nội vụ đã tiến hành 5 cuộc thanh tra tại 05 đơn vị (gồm: Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Na Rì; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Sở Công Thương; UBND thành phố Bắc Kạn) về thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức, quản lý hồ sơ công chức, viên chức, công tác văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính, tôn giáo.

 

Thanh tra công tác nội vụ tại Sở Công thương

Qua các cuộc thanh tra cho thấy, các đơn vị được thanh tra cơ bản chấp hành tốt các chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng công chức; công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; công tác giải quyết thủ tục hành chính… và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, còn một số tồn tại như: Một số công chức thiếu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (nguyên nhân do các công chức đã có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cũ không còn phù hợp theo quy định; chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác chưa khoa học; một số thành phần hồ sơ công chức còn thiếu; có đơn vị chưa thật sự chủ động trong việc tham mưu ban hành một số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư lưu trữ; tài liệu tồn đọng khối lượng lớn chưa được chỉnh lý; công chức chưa tự giác trong việc lập hồ sơ công việc trong thực thi nhiệm vụ; có đơn vị nhiều thủ tục hành chính chưa đúng theo quy định hiện hành sổ giao, nhận trả kết quả thủ tục hành chính chưa đúng theo mẫu quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016... Những tồn tại hạn chế trên, đã được Đoàn thanh tra Sở Nội vụ kiến nghị trong các kết luận thanh tra và yêu cầu lãnh đạo các đơn vị được thanh tra nghiêm túc xem xét có giải pháp và hướng khắc phục kịp thời.

Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã giúp các đơn vị được kiểm tra thấy được những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó đã có những giải pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời những yếu kém của đơn vị góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: