Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tỉnh Bắc Kạn đã thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, cơ quan này đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019.

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX thông qua Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Việc hợp nhất 03 văn phòng đã góp phần tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên. Tuy nhiên, là đơn vị vừa tham mưu xây dựng chính sách, vừa tham mưu thi hành chính sách, sau đó lại là chủ thể tham mưu giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật tại địa phương, do vậy qua 02 năm hoạt động có nhiều bất cập. Để khắc phục những bất cập trên, ngày 18/9/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14, theo Nghị quyết các địa phương thực hiện thí điểm hợp nhất 03 văn phòng theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018, thì thực hiện tách và thành lậpVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trên cơ sở Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14, tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, gồm Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng. Các phòng, gồm: Phòng Công tác Quốc hội; phòng Công tác Hội đồng nhân dân; phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quyết định thành lập thêm 01 phòng đặc thù thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc tổng biên chế hành chính của tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Nghị quyết giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2021.

Theo đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2021 theo đúng Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 đưa ra.  

Việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn là phù hợp, vì 02 cơ quan này chức năng, nhiệm vụ có những điểm tương đồng./.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: