Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2021 - 2030

Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ đã kết thúc. Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động nền hành chính nhà nước, Chính phủ tiếp tục ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 10 năm tiếp theo (giai đoạn 2021-2030).

 

Ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, triển khai văn bản về CCHC tại hội nghị

Năm 2021, là năm đầu triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030, do vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các văn bản chỉ đạo về CCHC để các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp CCHC trong các Chương trình, kế hoạch của Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong 5 năm tới, ngày 09 - 10/11/2021, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2021-2030 cho công chức trực tiếp tham mưu CCHC tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tại hội nghị ông Sầm Văn Trân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp triển khai một số nội dung chính trong Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn.

 

Toàn cảnh hội nghị triển khai các văn bản về CCHC giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2021-2030

Cũng tại hội nghị bà Nguyễn Thị Chung, Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ trực tiếp triển khai một số nội dung chính trong Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (kèm theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 30/9/2021).

Kết thúc hội nghị ông Sầm Văn Trân,Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao tinh thần nghiêm túc dự hội nghị của đội ngũ công chức tham dự hội nghị này. Đồng thời, quán triệt các công chức sau hội nghị, có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung CCHC đã lĩnh hội tại hội nghị./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: