Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn giao tự chủ về tài chính cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử giai đoạn 2020-2022

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những mục tiêu của Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ III Khóa XI (Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/4/2016) và mục tiêu Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bắc Kạn (Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 18/12/2015).

 

Phòng thu thập và chỉnh lý tài liệu lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn

Nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn thuộc Sở Nội vụ giai đoạn 2020-2022.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, thành lập trên cơ sở bộ phận sự nghiệp lưu trữ thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ. Đơn vị chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ và là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Năm 2020, dự kiến mức tự đảm bảo chi thường xuyên của đơn vị 18,4%, ngân sách nhà nước cấp 81,6%.

 

Kho bảo quản tài liệu lưu trữ,

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn

Theo Quyết định, trong thời gian ổn định phân loại, trường hợp đơn vị có sự thay đổi chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, nguồn thu của đơn vị có biến động làm thay đổi mức độ tự chủ tài chính thì Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm báo cáo Sở Nội vụ để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét điều chỉnh phân loại lại cho phù hợp.

Quyết định giao Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định hiện hành.

Việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tại Quyết định trên tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc Kạn chủ động trong sử dụng kinh phí của đơn vị, tiết kiệm thu, chi mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc và tăng thu nhập thêm cho viên chức, người lao động của đơn vị.

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: