Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chiều ngày 07 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đồng chủ trì ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

Dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; lãnh đạo và công chức phòng chuyên môn trực tiếp tham mưu thực hiện công tác CCHC của tỉnh thuộc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt của Sở Nội vụ về kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo tóm tắt của Văn phòng UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 tại Báo cáo số 4909/BC-VPCP ngày 03/7/2023 của Văn phòng Chính phủ và báo cáo kết quả thí điểm chuyển giao Bưu điện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; báo cáo tóm tắt của Sở Thông tin và Truyền thông về giải pháp tổ chức triển khai giảm thời gian giải quyết TTHC khi thực hiện Dịch vụ công trực tuyến tại Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2023 công tác CCHC được các cơ quan, đơn vị các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và đạt được một số kết quả tích cực. Số nhiệm vụ trong kế hoạch đã và đang triển khai thực hiện đạt 97,00%; các văn bản ban hành đúng theo trình tự, thủ tục Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác rà soát, thống kê, trình công bố thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã duy trì giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; tổ chức, bộ máy được rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ kịp thời theo văn bản quy định và hướng dẫn của Trung ương; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành; cơ chế tự chủ về tài chính được duy trì thực hiện tại các cơ quan, đơn vị; hoạt động xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được quan tâm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.

Theo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo, về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (viết tắt là QĐKD) 6 tháng đầu năm 2023 các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 210 QĐKD tại 20 văn bản quy phạm pháp luật; nâng tổng số quy định đã được cắt giảm, đơn giản hóa từ năm 2021 đến nay lên 2.352 QĐKD tại 191 văn bản quy phạm pháp luật.

Việc thực hiện thí điểm chuyển giao nhân viên Bưu điện thay thế công chức các sở tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại 04 đơn vị (Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong thời gian qua có sự chuyển biến tích cực, các hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả đúng theo quy định. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, trung bình tiếp nhận và trả kết quả 190 hồ sơ/năm; Sở Khoa học và Công nghệ trung bình 43 hồ sơ/năm; Sở Thông tin và Truyền thông trung bình 125 hồ sơ/năm; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trung bình 79 hồ sơ/năm.

Về giải pháp tổ chức triển khai Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo 02 phương án xin ý kiến tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2023 tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các kế hoạch CCHC năm 2023. Các đơn vị đã thực hiện chuyển giao nhân viên Bưu điện thay thế công chức các sở tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện; đối với các đơn vị còn lại duy trì việc bố trí công chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Về giải pháp giảm thời gian giải quyết khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giao các sở, ngành chủ động rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết để đề xuất phương án giảm thời gian giải quyết khi thực hiện hình thức nộp hồ sơ trực tuyến (cố gắng giảm tối thiểu 30% thời gian so với hình thức nộp trực tiếp) để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thấy được lợi ích của việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, từ đó thúc đẩy tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 27/6/2023 về thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm "Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn". Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc thực hiện khai thác thông tin, nộp hồ sơ TTHC và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh để tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến đạt tỷ lệ kế hoạch đề ra.

Thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ các bộ phận cấu thành của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để không làm ảnh hưởng đến kết quả chỉ tiêu công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC của tỉnh. Chấn chỉnh bộ phận liên quan thực hiện rà soát, cập nhật, địa phương hóa mức phí, lệ phí theo quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Rà soát, thống kê danh sách các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết chưa được cung cấp, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí.

Tiếp tục rà soát sắp xếp, sáp nhập các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức tuyển dụng, bố trí, điều động công chức, viên chức, nhất là công chức, viên chức liên quan đến CCHC, công nghệ thông tin đảm bảo kịp thời, đúng quy định; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đẩy mạnh thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước; các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các khoản chi tài chính của khu vực công.

Thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án tổng thể về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, các nhiệm vụ ưu tiên về Chuyển đổi số trong năm 2023.

Tác giả:  Lý Thị Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh năm 2022(30/09/2022)

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân(30/08/2022)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022(04/08/2022)

Một số kết quả qua 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(04/04/2022)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022(27/12/2021)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (26/12/2021)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/12/2021)

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế.(19/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2021 - 2030 (10/11/2021)

Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII(15/10/2021)