Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh phát động và tổ chức triển khai Đợt thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 3 tháng cuối năm 2023”

Nhằm tạo môi trường, hành lang thông thoáng trong thu hút đầu tư, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển dự án đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, ngày 10/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 680/KH-UBND phát động và tổ chức triển khai Đợt thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 3 tháng cuối năm 2023”.

 

Thời gian phát động đợt thi đua: Từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Đối tượng thi đuabao gồm: các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tham mưu triển khai các nhiệm vụ CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xúc tiến đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xúc tiến đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thi đua cụ thể:

Thi đua thực hiện đồng bộ đạt yêu cầu các nhiệm vụ CCHC theo các Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành; thực hiện tốt các tiêu chí trong Bộ chỉ số liên quan đến việc theo dõi đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh do Trung ương, tỉnh quy định.

Thi đua thực hiện tốt CCHC nhằm tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”. Thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC, thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt là các TTHC có liên quan đến môi trường, xây dựng, đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, các ưu đãi đầu tư... Không gây khó, phiền hà, sách nhiễu; không để tổ chức, người dân đi lại nhiều lần; không nhận quà, tiền bôi trơn; không để hồ sơ trễ hạn; không làm trái trình tự, thủ tục trong giải quyết hồ sơ hành chính theo quy định pháp luật; tiếp xúc tổ chức, cá nhân lịch sự, vui vẻ, thân thiện, cởi mở; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ nhanh chóng; tận tình hướng dẫn chu đáo, dễ hiểu; tham mưu giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật; trả hồ sơ đúng hoặc trước hạn.

Thi đua thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2023; gắn các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt động tuyên truyền đối ngoại để tận dụng hiệu quả các nguồn kinh phí; tăng cường công tác thông tin quảng bá, giới thiệu về môi trường chính sách, cơ hội đầu tư, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là các lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch bằng nhiều hình thức phong phú; đề ra các giải pháp để nâng cao hơn nữa việc huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa tập trung cho công tác xúc tiến đầu tư; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, thăm nắm, kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

Tích cực thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về những chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các chính sách hỗ trợ.

Thi đua nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác CCHC, xúc tiến đầu tư; nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, xúc tiến đầu tư ở phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc và nâng cao hơn nữa ý thức thực hiện văn hóa công vụ, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, thực thi nhiệm vụ, công vụ; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đề nghị giải quyết hồ sơ TTHC làm thước đo, đặc biệt là sự hài lòng của người dân doanh nghiệp khi thực hiện các hồ sơ TTHC về đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng và sử dụng các dịch vụ công thuộc lĩnh vực về an sinh xã hội.

Thi đua tích cực nghiên cứu, sáng tạo, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện CCHC, xúc tiến đầu tư. Đặc biệt là các sáng kiến, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành giải quyết TTHC ở các cơ quan hành chính nhà nước; về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao các chỉ số CCHC của tỉnh, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp...

Tiêu chí thi đua:

Đối với tập thể: có thành tích xuất sắc nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, nhiệm vụ đột xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương trong Đợt thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh; có giải pháp thiết thực để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho người dân, doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, không xử lý hoặc kéo dài thời gian xử lý; Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; có phương án đơn giản hóa TTHC được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (bao gồm rà soát, đánh giá TTHC hằng năm; rà soát đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; rà soát phương án ủy quyền giải quyết TTHC); thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC nội bộ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 30/3/2023; cập nhật 100% hồ sơ TTHC tại phần mềm Một cửa điện tử; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận và xử lý đúng hạn; thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC và quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá trong quá trình giải quyết TTHC. Kịp thời tham mưu đổi mới cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế, quy hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; đa dạng hóa phương thức huy động nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa tập trung cho công tác xúc tiến đầu tư. Xây dựng, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, môi trường kinh doanh của tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả. Đưa ra các giải pháp hiệu quả cải thiện, nâng cao chất lượng Chỉ số PARINDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PCI góp phần nâng cao điểm số và thứ bậc xếp hạng Chỉ số PARINDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PCI của tỉnh năm 2023, cụ thể: Nâng dần vị trí xếp hạng Chỉ số PARINDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PCI của tỉnh tăng ít nhất 1 bậc so với năm 2022, cải thiện, nâng cao toàn diện điểm số của các chỉ số, chỉ số thành phần. Hoàn thành chất lượng, đúng và vượt tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, quan trọng có tính lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch, đúng tiến độ vốn đầu tư công được giao gắn với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

Đối với cá nhân: Có hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giúp cho cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong Đợt thi đua; hoàn thành công việc, văn bản, trả kết quả sớm hơn thời hạn quy định; có sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận trong tham mưu công tác CCHC, xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Khen thưởng: Các đơn vị, địa phương lấy kết quả thành tích đạt được của tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện Đợt thi đua này là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét khen thưởng toàn diện năm 2023và xem xét khen thưởng theo thẩm quyền.Đồng thời lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, số lượng đề nghị khen thưởng như sau: Mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh lựa chọn không quá 01 tập thể hoặc cá nhân xuất sắc tiêu biểu. Đối với các huyện, thành phố: Mỗi huyện, thành phố lựa chọn không quá 03 tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu. Hồ sơ khen thưởng nộp trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.backan.gov.vn trước ngày 20/01/2024./.

Xem Kế hoạch số 680/KH-UBND ngày 10/10/2023 gửi kèm

Tác giả:  Hoàng Huế
Nguồn: 

Tin bài mới:


Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê(04/10/2023)

Số hóa thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng Dịch vụ công(02/10/2023)

Phiên họp giao ban công tác Chuyển đổi số, Đề án 06 và Cải cách hành chính(08/09/2023)

Ban Chỉ đạo cải cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ năm về sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, phướng hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023(19/07/2023)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023(10/07/2023)

Công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công trên địa bàn tỉnh năm 2022(30/09/2022)

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân(30/08/2022)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022(04/08/2022)

Một số kết quả qua 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(04/04/2022)

Tỉnh Bắc Kạn ban hành thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022(27/12/2021)