Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn triển khai thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh, ngày 04/4/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, thay thế Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn triển khai thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh, ngày 04/4/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, thay thế Quyết định số 3001/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

 

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

Theo Quyết định, có 95 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành nội vụ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trong đó, cấp tỉnh nội dung tổ chức - biên chế 12 thủ tục, nội dung công chức 04 thủ tục, viên chức 05 thủ tục, tôn giáo 19 thủ tục, thi đua khen thưởng 01 thủ tục; cấp huyện nội dung tổ chức - biên chế 06 thủ tục, nội dung, viên chức 04 thủ tục, tổ chức phi chính phủ 15 thủ tục, thi đua khen thưởng 08 thủ tục, tôn giáo 08 thủ tục; cấp xã nội dung tôn giáo 10 thủ tục, thi đua khen thưởng 03 thủ tục.

Quyết định giao, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng và chỉnh sửa quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định.

Với quy trình, các bước quy định tại Quyết định sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc phồi hợp giữa các bộ phận liên quan khi thực hiện giải quyết TTHC cho tổ chức, người dân./.

Chi tiết tại: Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh.

(Nguồn: theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh).

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: