Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn thực hiện tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Ngày 19/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành văn bản số 4870/UBND-NCPC về thực hiện tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, cụ thể:

 

Ảnh minh họa (Cuộc thi công chức tỉnh Bắc Kạn)

1. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên thực hiện các quy trình phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và có tính cạnh tranh, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế công chức được giao hằng năm và xác định số lượng, vị trí việc làm cần phải bổ sung người làm việc có năng lực, kinh nghiệm công tác phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận, đáp ứng ngay vị trí việc làm; niêm yết công khai về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận và xét chuyển theo quy định, thời gian nhận hồ sơ đối với các trường hợp tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên tại cơ quan, đơn vị;

- Hết thời hạn thu hồ sơ, cơ quan, đơn vị được giao nhận hồ sơ phải lập biên bản về việc nhận hồ sơ và tổng hợp, báo cáo bằng văn bản kèm hồ sơ đề nghị tiếp nhận hoặc xét chuyển về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (hồ sơ đề nghị tiếp nhận và xét chuyển phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ).

2. Về thành phần hồ sơ đề nghị tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên, gồm có:

- Sơ yếu lí lịch theo mẫu 2C-BNV/2008.

- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn; bằng thạc sĩ (nếu có).

- Các chứng chỉ bồi dưỡng: Ngoại ngữ; tin học; quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên; …

- Bản sao các quyết định:

+ Đối với nhân sự có nguồn tuyển dụng là công chức sau đó được điều động sang đơn vị sự nghiệp công lập: Quyết định tuyển dụng công chức của cơ quan có thẩm quyền; quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương của công chức hoàn thành chế độ tập sự; quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền; quyết định nâng bậc lương gần nhất.

+ Đối với nguồn nhân sự có nguồn tuyển dụng là viên chức: Quyết định tuyển dụng viên chức; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hoàn thành chế độ thử việc; quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ngạch công chức (nếu có), sau đó được cấp có thẩm quyền điều sang đơn vị sự nghiệp công lập thì phô tô quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đối với nguồn nhân sự là cán bộ, công chức cấp xã: Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã (đối với công chức); quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương cho công chức cấp xã (đối với công chức); quyết định bổ nhiệm ngạch công chức đối với cán bộ (nếu có); nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử (đối với cán bộ), quyết định nâng lương gần nhất.

Các trường hợp đề nghị tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên phải được giữ ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng lương ở trình độ từ đại học trở lên (các trường hợp đang giữ ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng lương ở trình độ cao đẳng, trung cấp thì không đủ điều kiện xem xét tuyển dụng không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP).

3. Về thời gian thực hiện:

Việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên được thực hiện mỗi quý một lần. hồ sơ đề nghị tiếp nhận hoặc xét chuyển các cơ quan, đơn vị gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày mùng 5 của tháng cuối quý để tổng hợp./.

Tác giả:  H.T
Nguồn: