Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn ban hành mới Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã

Cán bộ, công chức cấp xã là người trực tiếp tổ chức thực hiện toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Do vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức này luôn được tỉnh Bắc Kạn chú trọng. Trong đó, công tác tuyển dụng là một trong những nội dung quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức này, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Hình ảnh làm việc của công chức cấp xã

Theo Quy chế kèm theo Quyết định, việc tuyển dụng công chức cấp xã phải đảm bảo theo các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức và phù hợp với điều kiện thực tế chung trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh, số lượng công chức theo từng chức danh được UBND tỉnh giao và số lượng công chức cần tuyển do UBND cấp xã đăng ký nhu cầu tuyển dụng hằng năm.

Tiêu chuẩn tuyển dụng, ngoài các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ và Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người tham gia dự tuyển còn phải có trình độ chuyên môn đào tạo theo quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện việc tuyển dụng không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập hoặc ngoài công lập.

Thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP  ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập. Hội đồng tuyển dụng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điểm 2 Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Hình thức tuyển dụng, có 03 hình thức là tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt; xét tuyển; thi tuyển. Quy chế còn quy định cụ thể các bước thực hiện tuyển dụng và cách bố trí sắp xếp phòng thi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2021 và thay thế Quyết định số 532/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 532/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Việc tuyển dụng công chức theo Quy chế tại Quyết định này, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sẽ được nâng cao hơn, góp phần vào việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội của địa phương./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm: Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

(Nguồn: theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh).

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: